is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER KOTARADJA NAAR WELTEVREDEN

Zooals bekend is, werd in 1874, onder Britschen invloed, het zg. "Residential system" bij de verschillende Maleische Staten van het schiereiland Malakka ingevoerd. Misbruiken, welke daar vroeger heerschten, vormden ernstige hinderpalen voor de ontwikkeling des lands, en voortdurende twisten tusschen inlandsche vorsten oefenden ook op de welvaart der Engelsche Straits Settlements een noodlottigen invloed uit. Eene hervorming was noodzakelijk, en kwam daardoor tot stand, dat aan de vorsten der westelijke staten, Perak en SPlangor, residenten met assistenten ter zijde werden gesteld om hen van advies te dienen. Officieel waren zij slechts "advisers". Na twee jaren van woelingen kwamen allengs meerdere staten onder dezelfde controle, totdat in 1895 de eenheid van alle staten van Malakka verkregen werd, door het in het leven treden der federatie van Perak, Pahang, SPlangor, en Negri Sembilan. Aan het hoofd der "Federated Malay States" kwam een resident-generaal te staan, die niet slechts raadgever maar ook bestuurder was, en die op zijne beurt ressorteerde onder den "High Commissioner for the Federated Malay States".

De vier betrokken vorsten waren binnen weinige maanden overtuigd van de voordeelen, welke eene confederatie ook voor hen medebracht; zij leerden in den Resident Generaal niet slechts een meerdere — maar ook een voorspraak zien bij het Opperbestuur. Hunne bevoegdheden werden trouwens binnen hunne respectieve ressorten niet ingekrompen, maar een vaste koers in hunne politiek werd gewaarborgd en onderlinge twisten tusschen hen werden voorkomen.

Binnen eene tijdruimte van vijftien jaren geraakten door den aanleg van wegen en van spoorlijnen, alsmede door het aantrekken eener deels Maleische, deels Chineesche, deels Indische bevolking naar de te ontginnen terreinen, uitgestrekte gedeelten der binnenlanden van Malakka