is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN BUITENZORG.

door terreinen voor hen te ontginnen, en hun stukken grond aan te wijzen, waar zij zich, onder eigen hoofden en bestuursvormen, alsook met behoud van aloude zeden, aan den landbouw als hoofdmiddel van bestaan kunnen wijden. Voor onderwijs, politie en geneeskundige hulp is eveneens gezorgd Zooveel mogelijk wordt hier het kommunaal bezit met vaste aandeelen ingevoerd ; de voor sawah geschikte velden worden onder de immigranten verdeeld, met dien verstande dat eerst wanneer het geheele sawahcomplex, voor eene nederzetting benoodigd, gereed is, tot eene nieuwe verdeeling wordt overgegaan.

De proeven zijn nog zeer recent, maar al heeft men misschien nog met groote tegenspoeden te kampen, zoo is toch te verwachten dat de tijd die alle uit den weg zal ruimen. Gevallen hebben zich voorgedaan dat op kosten der immigranten zeiven, kinderen en helpers voor den sawahbouw uit Java naar de Lampongs zijn overgebracht. Nu schijnen de wegen, welke naar die nederzettingen leiden, nog niet alle in goeden staat te verkeeren; bij den aanvoer van rijst en van andere levensmiddelen, die van uit Telok Betong daarheen moet geschieden, kan dit aanzienlijke bezwaren opleveren en vele werkkrachten aan den ontginningsarbeid onttrekken. Nog altijd gaat het transport per kar tot op het punt waar het verharde gedeelte van den weg eindigt; verder worden de lasten gepikeld (gedragen). Deze bezwaren zouden er later niet minder op worden, wanneer het vervoer van een eventueel surplus van den rijstoogst uit de gekoloniseerde streken naar de markt te Telok Betong, op moeielijkheden stuitte. Wanneer de kolonist gedurende een paar jaren door slechte communicatiemiddelen verhinderd werd zijne producten in de grootere centra's voordeelig te verkoopen, en gedwongen ware deze voor een te lagen prijs van de hand te doen, zoude de kolonisatie te niet kunnen gaan.