is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER KOTARADJA NAAR WELTEVREDEN

veel meer dan in Britsch-Indië voorkomt, wordt dikwijls aan de bedoelde voedingsmethode toegeschreven, en ten deele wellicht met recht. Maar stellig is hier in nog meerdere mate schuld het veronachtzamen, — inzonderheid door velen die een zittend leven leiden, — van geregelden sport. Gebrek aan stelselmatige lichaamsbeweging, liefst op vaste uren van den dag, moet in deze landen doodend op de geestkracht werken. Men wordt er lusteloos en vadzig door, en bij het toenemen der zwaarlijvigheid verdwijnt de wilskracht om in eene meer opwekkende levenswijze heil te zoeken. In Britsch-Indië is men van dat alles zóó doordrongen, dat lichaamsoefeningen er gelden als hoofdeischen der gezondheidsleer. In den laatsten tijd valt er bij ons in dezen verandering ten goede waar te nemen. Zij is echter nog niet algemeen, en herhaaldelijk werd ik gewezen op het klimaat als op eene afdoende verklaring van den weerzin van velen onzer landgenooten tegen vrijwillige physieke inspanning. Alsof het in Voor-Indië niet nog warmer kan zijn dan bij ons, en alsof men te Singapore en te Rangoon niet afmattender lucht inademt dan in de lage streken van Nederlandsch-Indië! Trouwens in de kustplaatsen van Java, waar vele Engelschen gevestigd zijn, beoefenen deze laatsten, evenals verscheidene Nederlanders, met het beste gevolg geregeld allerlei takken van sport. Waarom zouden andere landgenooten het dan niet kunnen ? Een bescheid hierop ware moeielijk te geven; in stede daarvan verneemt men soms vreemdsoortige uitingen als deze, dat sport in Indië slechts te beschouwen is als anglomane aanstellerij! Zonder anglomaan te zijn, meen ik echter, dat in dit opzicht van onze buren wel wat te leeren zoude vallen, en ik sluit mij aan bij de opvatting van een bekend Eransch reiziger, waar deze van de levenswijze der Engelschen in Indië gewagende, het volgende schrijft :

„Ces Anglais sont vraiment admirables. Tout en remplissant avec conscience les devoirs de leur charge, ils se distraient