is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN BUITENZORG.

aan slavenhandel wordt paal en perk gesteld, en voor de ontwikkeling der onder ons gezag gebrachte streken, worden maatregelen beraamd. De vroegere staat van zaken gaat een grondigen ommekeer tegemoet, en met dezen verdwijnt ook allengs de kiem van tal van gevaren, die ons niet slechts van binnen maar ook van buiten bedreigden. Want toestanden die volgens den vreemdeling niet op de hoogte des tijds zijn, kunnen bedenkelijke resultaten opleveren. Dezen indruk krijgt men onwillekeurig na een korter of langer oponthoud in de koloniën, en bezwaarlijk kan men er het oog voor sluiten, dat wij naijverige buren hebben, met wie geenszins te gekscheren valt. Waar dus niet eene energieke staatkunde gevolgd wordt, kunnen incidenten als dat van den Nisero of van de Pegu tot gevolgtrekkingen leiden, welke voor ons ongewenscht zijn.

Over de wijze waarop ons gezag behoort gevestigd te worden, loopen de meeningen soms uiteen. Dat daarbij met behoedzaamheid en tact moet worden te werk gegaan, geeft ieder toe; eveneens dat de gehechtheid der inlandsche bevolking aan ons gezag een kostbare waarborg is voor het behoud van ons koloniaal bezit. Intusschen komt het er maar op aan, te weten wat men onder behoedzaamheid moet verstaan, want eene behoedzaamheid die onvereenigbaar ware met krachtig ingrijpen, zoude onder zekere omstandigheden eene onvergefelijke fout kunnen zijn. En wat de gehechtheid der inlandsche bevolking aangaat, deze zoude de Indische Regeering, wilde zij zich principieel van agressief optreden onthouden, in vele gevallen moeten koopen voor een prijs dien zij niet mag geven. Op vrijheid tot het drijven van slavenhandel, tot het plegen van menschenroof en tot het uitoefenen van allerlei gruwelen, stelt die bevolking dikwijls veel meer prijs dan op de zegeningen van een goed beheer. De hoofden zijn hunnerzijds niet zelden beducht dat geregelde toestanden hunne knevelarijen zullen bemoeielijken, en