is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER KOTARADJA NAAR WELTEVREDEN.

talrijke volgelingen sterken hen in die vrees. Kortom, de bewering als zoude men slechts „door een waardig optreden, door het wekken van vertrouwen" ') overal misstanden kunnen doen verdwijnen, wordt door de feiten weêrsproken. „Het zelfbestuur te handhaven in den vorm waarin het tot ons is gekomen" -') staat soms gelijk met het toelaten van misbruiken, die een beschaafd land in onzen tijd, onder zijn bereik niet kan dulden, zonder zich aan de ernstigste gevaren bloot te stellen.

Geweld is dus in vele gevallen het eenige middel om betere toestanden in te leiden, en waar het, na rijp beraad, aangewend wordt, daar mag dit niet ten halve geschieden. Een der aangrijpendste drama's die zich in den laatsten tijd in onze koloniën hebben afgespeeld, was zeker het bloedbad, dat in de maand September 1906 den kortstondigen veldtocht op Bali besloot. Maar hieruit conclusiën af te leiden, strekkende tot veroordeeling van dien tocht, ware ongerijmd, want moeielijk zouden de offers te becijferen wezen, die eene weifelachtige houding onzerzijds tegenover de weerspannige Balische vorsten had kunnen kosten. Medegevoel voor dappere tegenstanders mag nooit tot weekheid leiden.

Welke intusschen ook de middelen mogen zijn, die tot vestiging van dat gezag worden aangewend, zij zullen, om op den duur vruchten te dragen, gevolgd moeten worden door maatregelen tot handhaving der orde in de betrokken landen en tot ontwikkeling van hunnen bloei. Bij het treffen daarvan zal zich de Regeering een krachtigen steun kunnen verzekeren in de volvoering harer taak door particulier kapitaal aan te trekken, en door zoo mogelijk de industrie te doen deelnemen aan het beschavingswerk.

) Rede van Mr. Abendanon in het Indisch Genootschap. Nieuwe Rotterd. Courant van 16 Januari 1907.

2) Ibidem.