is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SOENDALANDEN. MIDDEN-JAVA.

opgebouwd is door de overwinnaars schier niets. Toch mochten de Hindoes er in slagen eenige hunner heiligdommen van den ondergang te redden, en daaronder het meesterstuk dat mij voor oogen zweefde. De Boeddhistische tempel in de residentie Kedoe, die bekend is onder den naam van Boro-Boedoer, ligt om een heuvel heen gebouwd. Hij werd in het begin der 19de eeuw gedeeltelijk opgegraven, en door de goede zorgen der Djocja'sche vereeniging voor oudheidkunde zijn er in de laatste jaren belangrijke fragmenten van blootgelegd. ')

Den 23ste!! Maart vertrok ik te zeven uren des ochtends per stoomtram naar Moetilan, dat halverwege tusschen Djocja en Magelang gelegen is. Daar nam ik een tweewielig rijtuig, dat mij langs den pasar spoedig in de rietvelden en sawahs verplaatste, die aan den weg naar den Boro-Boedoer en den Mendoet gelegen zijn. Een vroolijke zonneschijn verlichtte het landschap, meest velden door klapperbosschen omzoomd, en bergruggen in het verschiet. Oostwaarts kon men op dien helderen dag de twee symmetrisch gevormde vulkanen, Merbaboe en Merapi, duidelijk onderscheiden, die paars getint omhoog rezen. Een uur lang reden wij door welige vlakten en beschaduwde kampongs voort. Deze laatste zien er, evenals elders op Java, zindelijk en goed onderhouden uit; de bevolking maakt er een welvarenden indruk, en de toerist is soms geneigd zich bij den aanblik daarvan af te vragen, waar dan toch de diepe ellende en armoede gezocht moeten worden, waaronder volgens sommigen de inlanders gebukt gaan; bij den eersten oogopslag schijnt het alsof hier, waar noch honger noch koude kwellen, ook de groote armoede ontbreekt.

Allengs verkreeg ik uitzicht over het lager gelegen terrein, dat zich langs den voet der Kedoebergen uitstrekt.

') Zie over den Boro-Boedoer o.a. de brochures van J. Groneman.