is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SOENDALANDEN. MIDDEN-JA VA.

het geheel wilde vereeuwigen, sloegen beide danseressen op de vlucht, maar werden door de lachende menigte achtervolgd en vastgehouden.

Des avonds wachtte mij te Djocja het genoegen om door het gezelschap Bouwmeester den „Koopman van Venetië" te zien opvoeren. De vertolking der verschillende rollen was uitstekend, en het publiek scheen uiterst voldaan.

Een der volgende dagen wijdde ik aan een bezoek der tempels van Prambanan, welker bouwvallen op de grens van Djocja en Solo gelegen zijn, en die niet minder de aandacht verdienen dan de Boro-Boedoer. Te zes uren vertrokken, spoorde ik ongeveer een half uur, en kwam na eene wandeling van denzelfden duur bij de beroemde groep van tempels aan. Deze bestaat, in hoofdzaak uit twee tegenover elkaar liggende seriën van drie Hindoetempels van zeldzame schoonheid. Die van de westelijke groep zijn aan Brahma, aan Ciwa, en aan Vishnoe gewijd. De buitenkant er van is schier geheel door bas-reliefs ingenomen; aan de voorzijde binnentredende, bereikt men langs een hoogen, steilen trap een middenvertrek, waarin een groot beeld der godheid te zien is. Aan de andere drie zijden bevinden zich kleinere vertrekken.

De grootste en voornaamste is de tempel van Ciwa, ook Tjandi Lara Djonggrang genaamd. In den tempel zijn de meeste beelden in goeden staat gebleven; men ziet er Ciwa, als Goeroe (Meester), Doerga, Brahma en Vishnoe. Het Doergabeeld inzonderheid is een meesterstuk van Hindoesch-Javaansche bouwkunst, en wordt nog door de Javanen uit de omstreken als godheid vereerd.

Geruimen tijd wijdde ik ook aan de Tjandi Sèwo, de Duizend Tempels, een kwartier gaans verder gelegen. Zij verrijzen aan den grensweg van de twee residenties, iets verder dan de Tjandi Loemboeng en dan de ingestorte tempel Tjandi Boebrah. De bouwvallen van de Tjandi Sèwo bestaan hoofdzakelijk uit de overblijfselen van één