is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SOENDALANDEN. MIDDEN-JA VA.

troepen parade wordt gehouden. Een theatraler, eigenaardiger en kleuriger beeld dan wat men dan te aanschouwen krijgt, is moeielijk denkbaar. Het verplaatst den toeschouwer in allerlei tijdperken en eeuwen, want de uniformen der verschillende afdeelingen zijn ontleend aan die der Nederlandsche, Engelsche, Fransche, Spaansche en Portugeesche legers van verschillende periodes, te rekenen van af het begin der i6de eeuw. Een scherp contrast daarmede geven sommige hofdignitarissen te zien met hunne van bladeren vervaardigde schorten en hoofdtooisels; zij herinneren aan de voorstellingen die men zich maakt van inboorlingen, zooals de eerste Europeesche bezoekers van Java ze moeten hebben aangetroffen.

Op den avond onzer audientie maakte de groote binnenplaats waarheen wij geleid werden, en in het midden waarvan de ontvangstzaal van den Soesoehoenan, de pendoppo, staat, den indruk van een sprookje uit de Duizend en één Nacht. Die pendoppo is een verhoogd terras, overdekt met een betrekkelijk laag plafond van bewerkt en beschilderd hout, dat door talrijke pilaren wordt gedragen. Midden op het terras stonden zetels voor den keizer en voor de keizerin, en aan weerszijden daarvan twee rijen stoelen, bestemd voor de gasten. Den achtergrond vormt een hooger gelegen zaal, voorzien van Europeesche en Oostersche meubels, doch daarvan kon men slechts enkele zwak verlichte gedeelten tusschen de pilaren door, onderscheiden. In breeden kring om den pendoppo heen, evenals in de zijzalen, waren honderden vrouwen en mannen neergehurkt, de eersten met naakte schouders, de laatsten met ontbloot bovenlijf. In een anderen pendoppo speelde de keizerlijke gamelan zachte, eentonige, doch klankrijke melodieën.

Voordat wij de ontvangstzaal binnentraden, weêrklonk van den anderen kant het Wilhelmus, aangeheven door eene militaire kapel, en tegelijk zagen wij het vorstenpaar verschijnen, begeleid door de zuster des keizers, Toean