is toegevoegd aan je favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pier maakte ik kennis met den heer F. van den Berg, die van mijne komst was verwittigd, en die de goedheid had mij af te halen en te logeeren te vragen. Van deze uitnoodiging maakte ik bij verschillende gelegenheden ruimschoots gebruik; bij hem en bij zijne contubernalen, de H.H. Stelling, Sol, en Verdam, bracht ik een mijner "best times" in Indië door.

Mijne eerste zorg was nu, mij naar het bureau van den militairen kommandant van Celebes te begeven, om er te spreken over de mogelijkheid om eene troepenafdeeling naar de binnenlanden te vergezellen. De overste Michielsen ontving mij met groote welwillendheid en vertelde mij een en ander van de jongste operatiën op Midden-Celebes, inzonderheid van de vermeestering der rotsversterking Kautoe, welke onlangs door maréchaussées en Timoreezen stormenderhand was genomen. Voor mij achtte de overste het raadzaam nog ongeveer eene maand te wachten, aangezien er op dat oogenblik wel troepen in het veld waren, maar geene nieuwe expedities werden uitgerust. In verband hiermede besloot ik de eerstvolgende vier weken in de Molukken en op Nieuw-Guinea door te brengen en een dag later vertrok ik naar Ambon, wederom op de ,Van Swoll' een oud maar goed schip, dat mij door mijn lang verblijf daarop van lieverlede dierbaar is geworden. Daar er in verschillende havens der Molukken geene hulp geboden kan worden voor het uit- en inladen, voerde de ,Van Swoll' zijn eigen stoombarkas mede. Aankomst en afvaart werden door kanonschoten bekend gemaakt. Als medepassagiers hadden wij o. a. eene menigte Japansche paarlduikers, die aan boord eene afzonderlijke kolonie schenen te vormen. In de eerste klasse waren er niet vele reizigers en wij konden daardoor ieder over twee kajuiten beschikken ; de maaltijden werden grootendeels op het dek genomen, om niets van de mooie kustgezichten, die iederen dag iets nieuws boden, te verliezen.