is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van menige cotillonfiguur is feitelijk daarin te zoeken. Evenals andere reizigers, kreeg ik den indruk dat de donkere kleeding, welke de Amboneesche vrouwen bij voorkeur dragen, geenszins de weêrspiegeling is eener sombere gemoedsgesteldheid. De omstandigheid dat velen onder haar zich met onnavolgbare bevalligheid barvoets door de balzaal bewegen, zoude aanleiding kunnen geven tot

het vermoeden, dat het sprookje van Asschepoester hier is ontstaan.

Een zestal dagen vertoefde ik bij gelegenheid der heenreis en der terugreis op het eiland, dat zulk eene groote beteekenis heeft als hoofdzetel van ons bestuur overeen aanzienlijk gedeelte der buitenbezittingen. Tot kort geleden ondervonden deze bezittingen weinig belangstelling van onzen kant. Thans is hierin verandering ten goede te bespeuren, en veel wordt er gedaan om geregelde toestanden in het leven te roepen daar waar het noodig is. In Atjeh, Djambi en Konntjih, op Borneo en Celebes, op Bali, Timor, Ceram en Halmaheira zijn hiervan reeds de vruchten te bespeuren Het prestige van het leger en dat der civiele ambtenaren is tengevolge der aanvankelijk verkregen resultaten toegenomen, en velen hebben het geloof in de toekomst van Indië herwonnen. „Aanpakken" is de leus, die het stelsel der Regeering tegenover vroeger verwaarloosde streken kenmerkt, en het is bemoedigend te zien hoe dit aanpakken soms spoediger dan verwacht wordt tot het beoogde doel voert. Maar deze krachtige, impulsieve staatkunde kon nog niet allerwege doordringen, en in uitgestrekte gedeelten onzer koloniën vindt men nog op administratief gebied toestanden, die te wenschen overlaten. Nu echter het streven zich openbaart om ook in afgelegen streken aan de administratie die zorg te wijden, welke noodig is om er een krachtig middel van beschaving van te maken, mag men aannemen dat zekere toestanden, welke nog in 1903 door den heer