is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Compagnie bracht mede, om pogingen van dien aard te verijdelen door bezit te nemen van de bedreigde punten, en bij zulke gelegenheden waren het niet zelden de inlanders die het meest te lijden hadden onder de gevolgen van den twist. De ruwe zeden van voorheen namen bij de Europeanen doorgaans het karakter van bloeddorstigheid aan, wanneer zij met onbeschaafde volken te doen hadden, die in hunnen natuurstaat licht voorwendsels tot wraakoefeningen opleverden ; van de rechten dier volken hadden ook onze voorouders geen ander begrip dan de meeste hunner tijdgenooten. Bij de beoordeeling eener handeling zal het tijdstip, waarop zij gepleegd werd, intusschen steeds een maatstaf moeten blijven, en waar zoovele groote daden onze bewondering verdienen, mag die maatstaf niet uit het oog verloren worden bij het herlezen van donkere bladzijden der geschiedenis.

De Bandagroep, een tooneel zoowel van strijd als van bloei, munt door hare schilderachtige ligging uit. Den i3en April zat ik 's ochtends te vijf uren al in den mast, om de baai van uit de verte te kunnen opnemen. Tusschen steile, groene bergen gleed het schip op de kalme zee de golf binnen, terwijl diepe stilte ons omringde. Het uitzicht op den boschrijken Papenberg, op den vulkaan Goenoeng Api en op de stad Banda zelve was verrukkelijk schoon.

Laatstgenoemde, met hare deftige straten, waar de huizen aan vervlogen grootheid herinneren, heeft haar oudHollandsch karakter behouden. De esplanade is met harsboomen beplant, en versierd met een borstbeeld van Koning Willem III. Twee forten, waarvan het oudste, Oranje-Nassau, in 1617 werd gebouwd, beheerschen de baai. Meer belangwekkends nog dan zij, bieden de noteperken, welker geschiedenis in zulk een nauw verband staat met die van het eiland. Door de welwillendheid van den heer Lans, een der grootste Banda'sche perkeniers, had ik gelegenheid het specerijperk ,Zevenberger en Hersteller' te be-