is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijzonderheden van de plaats in oogenschouw te nemen. Eene wandeling door de bochtige en ongelijke straten van Fak-Fak biedt veel overeenkomst met eene „oefening » in het klimmen en dalen". Het begrip van rooilijn is daar

klaarblijkelijk onbekend, en zonder veel te letten op de voor de breedte der straten vastgestelde ruimte, wordt er maar op los gebouwd; doch juist deze onregelmatigheid heeft hare schilderachtige zijde. Op sommige punten valt buitendien een prachtig uitzicht op de steile zeekusten te genieten. Ik bezocht eenige toko's van Chineezen en Arabieren en ook het kantoor van den heer Ter Beek, agent der Nieuw-Guinea Handelsmaatschappij. Deze maatschappij heeft haren zetel te Amsterdam, haar hoofdagentschap te Ternate, en, zooals wij op het bord voor de deur van den heer Ter Beek konden lezen — hare agentschappen te Parijs en te Fak-Fak.

<> Eene van de merkwaardigheden dezer plaats is de

doodenkuil, ter helfte in eene grot verborgen, waarin * langen tijd geleden de geraamten en de beenderen van een

groot aantal Papoea's zijn geworpen. De doodshoofden zijn er gedeeltelijk uitgehaald voor wetenschappelijke doeleinden. Ik hoorde uiteenloopende verhalen over den oorsprong van die geraamten, o.a. dat zij van Papoea's afkomstig waren, die op deze kust strandden en door hunne Fak-Fak'sche broeders gesneld werden. In dat geval ware het echter onverklaarbaar, dat de hoofden bij de overige beenderen liggen, daar het hoofd van een gesneld lijk meestal wordt medegenomen.

Met den Assistent-Resident ontwierp ik al spoedig eenige plannen voor tochten in den omtrek. Zeer ver veroorloofde hij mij niet te gaan, en zijne voorzichtigheid in dezen was gegrond, zooals later bleek door de moorden en door den overval, welke in de nabijheid dezer nederzetting plaats vonden. ► Ook gedurende mijn bezoek aldaar, brachten de te Fak-Fak

met lange geweren rondloopende Papoea's een weinig