is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanvoerders een schot op de deur die zich tegenover hem bevond. Terstond liepen de bewoners der huizen uit, om te zien wat er gaande was, en nu werd er een levendig tirailleervuur op hen gericht. Eenigen vielen en velen i

ontvluchtten, doch werden niet vervolgd, daar het er den '

aanvallers slechts om te doen was een paar koppen te hebben voor hun feest. Deze trokken zich hoogst voldaan met hun buit in het bosch terug, na het geheele dorp in de asch gelegd te hebben. Zeven menschen verloren bij dien overval het leven, onder hen vier politiedienaren, terwijl de geweren, de munitie en de geldkist van den posthouder met f 850 geroofd werden. De posthouder zelf, de heer van Hoven, ontkwam, maar duidelijk was andermaal gebleken dat het gezag hetwelk hij vertegenwoordigde, in zijn ressort nog lang niet vasten voet had verkregen.

Toen het bericht van den overval Fak-Fak bereikte, wilde de instructeur der politie, sergeant Hogevorst, terstond in den nacht met geforceerde marschen naar Sekar vertrekken. Ware hem dit toegestaan, dan zoude zijn succes "

waarschijnlijk volkomen zijn geweest, want de afstand tusschen Fak-Fak en het bovengenoemde feestterrein kon in één dag worden afgelegd, en het is gebleken dat de Alfoeren daar drie dagen doorbrachten in den roes van hunnen triomf, onder het uitvoeren van dansen om de gesnelde hoofden heen, die zij op palen hadden gestoken. Hen bij dit werk te verrassen ware gemakkelijk geweest, en de straf had geducht kunnen zijn; nu loopen de misdadigers nog rond en worden zij en hunne stamgenooten hoe langer hoe brutaler. Aan den radja van Sekar werd eene boete opgelegd ten bedrage van f 4200, te betalen in October 1905. Deze betaling heeft echter niet plaats gehad; noch geld, noch geweren kregen wij te zien, slechts zeventien oude lilahs werden aan ons afgegeven. De Regeering meende intusschen hier in te mogen berusten, maar de *

resultaten harer lankmoedigheid bleven niet uit; een tweede