is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in liet di-electricum op en de E. S. hierin verplaatst zich. Bij B is die verplaatsing gemakkelijk, daar de E. S. zich in B vrij kan verplaatsen en van daar dat aan de naar A toegekeerde zijde van B de toestand der negatieve lading komt, terwijl aan de van .1 afgekeerde zijde B positief geladen zal zijn. Dit verschijnsel is dat der inductie. Het zal duidelijk zijn dat de gemakkelijke verplaatsing bij B van invloed is op de D. E. V. in de nabijheid van A. Zij zal tusschen A en B belangrijker zijn dan op andere plaatsen. Verbinden wij B met de aarde, zoo is de D. E. V. aan de van A afgekeerde zijde van B onmerkbaar en B bezit alleen een negatieve lading. De druk der E. S op B en de aarde is wegens de onmerkbare D. E. V. overal gelijk aan P„ en daarom is de potentiaal van B en van de aarde nul.

Wordt aan een geleider A E. S. toegevoegd zoo zal de veldsterkte F in het omringende di-electricum overal een bepaalde grootte en een bepaalde richting hebben. Gaat men van een punt van A uit en verplaatst men zich steeds in de richting van /*, zoo beschrijft men een rechte of kromme lijn, die men den naam krachtlijn heeft gegeven. De richting van F is dus overal raaklijn aan de krachtlijnen. Deze krachtlijnen staan loodrecht op de niveau-vlakken, aangezien een verplaatsing van E. S. langs de niveau-vlakken geen arbeid zal kosten of opleveren. Beschrijven wij op het oppervlak van A een gesloten kromme, zoodanig dat door het oppervlak binnen die kromme ééne eenheid van E. S. naar buiten is gedrongen, zoo zullen wij, als we van uit elk punt der kromme een krachtlijn trekken, in het di-electricum een buisvormig lichaam bepalen, krachtbuis geheeten. Door elk deel van een niveau-vlak, dat binnen die krachtbuis ligt, is dan ook de éénheid van E. S. naar buiten verplaatst. Indien wij nu zooveel van die krachtbuizen nemen als wij eenheden van E. S. aan .1 hebben toegevoerd en wij beschrijven ook alle niveau-vlakken, wier potentialen een afdalende, rekenkundige reeks vormen, waarvan de reden één is, zoo verdeelen wij het di-electricum in E V cellen, waarbij E de lading, V' de potentiaal van A. In elk dezer cellen zetelt een arbeidsvermogen => , zoodat het totale bedrag { E V is, zooals reeds vroeger is gevonden.

Eindigt een dergelijke krachtbuis in het oppervlak van een geleider B, zoo zal zij op B opnieuw een gesloten kromme bepalen en door het oppervlak binnen die kromme is een eenheid van E. S. naar binnen verplaatst d. i. daarop is een negatieve lading één. Door alle krachtbuizen te vervolgen kan men dcrhaivc de geheele verdeeling der ladingen nagaan.