is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 2. EENHEDEN.

De invoering van een aantal physische grootheden heeft tot de noodzakelijkheid geleid een stelsel van eenheden te kiezen. Het, is duidelijk dat cca grootheid alleen gemeten kan worden door middel van eene als eenheid gekozene gelijknamige grootheid. Evenwel geschiedt de meting door vergelijking van lengten, van tijden en van massa's, terwijl bij definitie wordt vastgesteld op welke wijze de getallenwaarde eener grootheid van die eener andere of eenige anderen afhangt.

Bij een stelsel van eenheden, wordt de eenheid eener physische grootheid bepaald door die waarde als eenheid te nemen, welke behoort bij de eenheden der physische grootheden, welke in de definitie, bovenbedoeld, voorkomen. Aangezien de eenheden van lengte, massa en tijd onafhankelijk van andere eenheden worden vastgesteld, noemt men ze fiindamentnle eenheden. In de natuurkunde neemt men daarvoor den ijntimeter, bet (jram en de secunde. Hiernaar heet het stelsel het centimeter-gram-secunde-stelsel of kortweg C.G.S.-stelsel.

Het is wel duidelijk, dat de waarden van de jenheden van een stelsel veranderen, wanneer men andere fundamentale eenheden kiest. Neemt men als eenheden van lengte, massa en tijd respectievelijk c cM., g gram en s secunden, dan zal iedere eenheid, die daarbij behoort, eenige malen zoo groot zijn als die, passende in het C.G.S.stelsel. De verhouding der beide eenheden zal uit te drukken zijn door een algebraïsche functie van den vorm:

c" ge sï.

Deze uitdrukking wordt de Dimensie der betrokken grootheid genoemd. Gaan wij nu de belangrijkste eenheden na en bepalen wij hunne dimensiën.