is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ulerkte en weerstand, gelijk aan die der in die geleiding voorkomende electromolorische krachten. Men stelt zich voor de geleiding in een bepaalden zin rond te gaan. De stroomen die in denzelfden zin gaan zijn dan positief, de andere negatief te nemen; de E. M.K., die de potentiaal verhoogen, zijn dan positief, de andere negatief. Door een figuur is de stelling onmiddellijk aan te tocnen.

Zij ABCD (fig. 14) zulk een geleiding, zoo is het potentiaal-verloop PQRSTUVWP (Fig. 15).

In AD is:

i,= V, + e,~V" (1)

r, v '

dus:

'i'i = 1-4 + e i — 1 U-

In DC is:

; l < l II

dus:

ij/'j = 11) — Vc (2)

Evenzoo is:

' j' 3 == ^ c ^ I (3)

'i'\ — Vi> + ^ (i)

Door optelling van de vergelijkingen (1), (2), (3) en (4) vindt men:

£ir = Se.

Een tangentenboussole is een toestel tot het vergelijken van stroomsterkten, berustende op de theoriën, die wij in de volgende paragraaf zullen ontwikkelen. Door een draadgeleiding, gewonden op een verticalen en in den magnetischen meridiaan slaanden ring, wordt een stroom i gevoerd. Een klein magneetnaaldje, waarvan het middelpunt samenvalt met dat van den ring, is draaibaar in een horizontaal vlak. Een daaraan verbonden aluminium-wijzer gaat langs een in graden verdeelden cirkel en wijst daardoor den hoek « aan, dien het magneetnaaldje door den stroom is gedraaid. Tusschen i en a. bestaat de betrekking:

i = C tang x

waarbij:

_ 11 li

■ "2* ,r