is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men kan ook bij do lading de batterij in twee onderdeden verdcelen, die naasl elkander geschakeld worden. De dynamo kan dan van kleiner spanning zijn.

Het in- en uitschakelen van schakelcellen geschiedt door middel van een handel, dat over koperen blokjes gaat, die met de verbindingen tusschen de cellen in contact staan.

Het handel (fig. 75) is draaibaar om een as. liet draagt een koperstuk a van zoodanige breedte, dat gedurende de beweging de stroom niet onderbroken wordt, doch aangezien hierdoor gedurende korten tijd voor de schakelcel, die in- of uitgeschakeld wordt, een kortsluiting zou kunnen ontstaan, is de inrichting iets samengestelder gemaakt. Aan het handel is een zijarm b, die van a is geïsolecid en die met twee contacten langs het koper sleept. De draden, die naar de schakelcellen voeren , zijn vastgemaakt aan kopcrblokjes 1,2... Aan weerszijden daarvan zijn stukken koper P, en I\, die onderling verbonden zijn door een weerstand IV. Staat n op 1 of op 2, zoo gaat geen stroom door P, of P,. Verplaatsen wij nu het handel naar links, zoo komt b met het eene contact op 1 en met het andere blijft het op P,, a staat dan met P, in contact. De stroom gaat nu door a op P2 over en komt door IV en b op 1 en zoo in de batterij. Bij nog verdere verschuiving komt a op 2, doch intusschen heeft « een oogenblik verbinding gebracht tusschen P2 en 2 terwijl b contact tusschen 1 en maakt. Alsdan vormt de cel tusschen P, en P, met 1, b, /»,, IV, P, en a, een gesloten keten. I)e weerstand IV is daarom zoodanig gekozen, dat de stroom dan door de cel geleverd, geen grooter sterkte heeft dan de maximale, waarvoor de accumulator vervaardigd is.