is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderdeel heeft gedrukt, meen ik, dat vooral wat de eenheid betreft het publieke oordeel kan worden afgewacht.

Enkele onderdeelen van het werk zijn van minder beteekenis, mede door den geringen omvang. Waren deze onderdeelen aangevuld met buitenlandsche voorbeelden van wat ten opzichte van deze onderdeelen der gemeentelijke politiek wordt geëischt, maar hier te lande nog niet werd verwezenlijkt, dan zouden die afdeelingen aan beteekenis gewonnen hebben, maar het Ncdcrlandsch karakter zou verloren zijn. Nu geeft het werk een zuiver beeld van ons modern gemeentebeheer, ook van de „onafgewerkte partijen".

Dikwijls is de grens of iets binnen het kader van dit boek viel, moeilijk te trekken geweest

Een opgaaf van geraadpleegde werken wordt niet gegeven. Deze toch zou zeer onvolledig worden, want veel werd geput uit verslagen, tijdschriften, dag- en weekbladartikelen; verordeningen; inlichtingen van particulieren, gemeente-functionarissen enz. Aan allen die zoo bereidwillig zijn geweest mij de gevraagde inlichtingen te verschaffen, betuig ik hier openlijk mijn dank. Met name echter mijn dank aan het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen te Amsterdam en aan den heer J. Vader te Haarlem, die ons, medewerkers en redacteur, met groote nauwkeurigheid in het verzamelen der gegevens is behulpzaam geweest.

Hoewel gestreefd is naar groote volledigheid bij het verzamelen van het materiaal, is misschien nog het een en ander aan onze aandacht ontsnapt. De lezer, die deze lacunen ontdekt, wordt vriendelijk verzocht zich de moeite te getroosten ons vollediger in te lichten.

„Seine Leser hofft es in erster Reihe zu finden in den Kreisen der Gemeinde-beambten aller Art, der Gemeindevertreter, der Vorsteher und Mitglieder von kommunalen Vereinen, endlich aber auch unter allen Gemeindewahlern, die ein gefühl für die Verantwortung haben, die gerade in unserer entscheidungsreichen Zeit auf allen liegt, die über die Ausgestaltung des deutschen Gemeindelebens mitzubestimmen berufen sind." Deze wensch van Damaschke uit het Voorwoord tot zijn boek is ruim vervuld. Moge dit werk in dezelfde Nedcrlandschc kringen gelijke belangstelling en waardeering vinden.

J. GERRITSZ.

Haarlem, Mei 1909.