is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij een inkomen van ƒ2400.— tot ƒ11.000.— een aftrek van 10 pCt

Te Hilversum en Enschede wordt ook evenredig schoolgeld geheven. Te Hilversum stijgt het maximum totƒ300. Schoolgeld, dat verschilt naar de klassen waarin de leerlingen zitten wordt betaald te Rotterdam (klasse I—III ƒ50, IV en V ƒ75), te Leiden (klasse I—III ƒ54, IV en V ƒ72) te Hoorn (klasse I en II ƒ40, klasse III—V ƒ50), te Enkhuizen (klasse I ƒ20, klasse II ƒ25, klasse III ƒ40) te Sneek (klasse I—III ƒ35, IV en V ƒ50) te Veendam (klasse I en II ƒ30, klasse III en IV ƒ 40, klasse V ƒ50). Verschillend schoolgeld wordt voorts geheven te Arnhem (ƒ30 tot ƒ40) Zutphen (ƒ50 en ƒ60) Zalt-Bommel (ƒ48 en ƒ 60) Zaandam (ƒ40 tot ƒ 150), Utrecht (ƒ 100 tot ƒ160 aan de 5-jarigen, /40 tot 50 aan de 3-jarige), Zwolle (ƒ60 tot/70), Maastricht (ƒ40 tot ƒ60).

Ook voor de gymnasia kan een evenredig schoolgeld geheven worden; doch de wet op het Hooge Onderwijs stelt daarbij de volgende voorwaarden:

1°. Voor geen leerling worde meer geheven, dan hetgeen voor het onderwijs per leerling kan geacht worden voor rekening der gemeente te komen;

2°. voor de laagste klasse van schoolgeldheffing blijve het jaarlijksche bedrag beneden de som van ƒ100;

3°. voor leerlingen, wier ouders of voogden niet in de gemeente wonen, worde het schoolgeld bepaald naar een maatstaf, welke telkenmale door de koningin wordt vastgesteld als voorwaarde, waaronder van Rijkswege aan de gemeente subsidie wordt toegekend ten behoeve van haar gymnasium.

Als voorbeeld geven wij de voornaamste bepalingen der

VERORDENING op de heffing van schoolgeld op het Stedelijk Gymnasium te Amsterdam.

Art. l.

Er zal ter tegemoetkoming in de kosten van het Stedelijk Gymnasium in deze Gemeente een schoolgeld geheven worden.

Dit schoolgeld is verschuldigd door de ouders of voogden der schoolgaande leerlingen of, bij meerderjarigheid, door de leerlingen zeiven.