is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opsterland / 500.— voor 1 school

Rauwerderhem „ 200.— „ 1

Schoterland 800.— „ 1

in vereeniging met Aengwirden, die /150.— en Harkerland, die f 110.67 subsidie geeft.

Sloten f 150.— voor 1 school

Tietjerksteradeel „ 150,— „ 2 scholen

Utingeradeel „ 1000.— „ 2

Westdongeradeel 250.— „ 1 school

Weststellingwerf „ 600.— „ 1 „

Inrichting der bewaarschool. Het maximum aantal leerlingen voor een school mag niet te hoog zijn, omdat de bewaarschool haar leerlingen slechts uit een kleinen kring kan trekken. De afstand tusschen huis en school mag niet zoo groot zijn als die voor leerlingen van de lagere school. Het aantal onderwijskrachten moet er met het oog op de persoonlijke hulp, die de kleinen noodig hebben, in verhouding tot het aantal leerlingen grooter zijn.

Mevrouw Wierst van Coehoorn-Stout, een vrouw met veelzijdige ervaring op het gebied der bewaarschool, doordat zij haar geheele leven er in heeft gewerkt, acht voor ieder 30-tal kinderen een onderwijzeres noodig. Van de inrichting geeft zij het volgende model:

Een kindertuin moest hebben 6 klassen, nl.:

voor kinderen van 3—4 jaar 2 klassen a 30 leerlingen. * * i» 4—o „ 2 „ „ 30 „ n » n 5 6 „2 „ „ 30 »

Elke klasse moet in gebruik hebben een eigen leerlokaal, beantwoordende aan de eischen, welke de schoolhygiene stelt. De twee parellelklassen van denzelfden leeftijd zouden te zamen kunnen spelen, daarvoor zouden dus 3 speellokalen noodig zijn, elk voor 60 kinderen bestemd, en mede gebouwd volgens de eischen der hygiene. Voorts een speelplaats, zoo groot en gunstig gelegen, dat de kinderen een eigen tuintje konden hebben en waar verder gelegenheid bestond tot het houden van kippen, duiven en eenden. Verder een ruime kleedkamer, badkamer en rustig gelegen slaapkamer, voorzien van hangmatjes, zakjes van linnen tusschen houten standaards. Al deze lokalen moeten gelijkvloers zijn.