is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij moeten den leeftijd van 14 jaar bereikt hebben.

Het opnemen van den leeftijd van 4 jaar in art. 3 is een zuinigheidsmaatregel; later zal die leeftijd zeker op drie jaar gesteld worden.

De bepaling in art 8, dat er evenveel onderwijzeressen als klassen zijn, met inbegrip van het hoofd, zal in groote scholen als te Amsterdam onhoudbaar blijken. Zij brengt de noodzakelijkheid met zich mede om in geval van ziekte van een der onderwijzeressen een klas van 40 kinderen toe te vertrouwen aan een helpster.

Uit het rapport van een onderzoek, ingesteld bij hoofden en onderwijzeressen van bewaarscholen door de afdeeling Amsterdam van het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap, blijkt dat nagenoeg alle leerkrachten aan die scholen het in het belang van het onderwijs achten, dat het hoofd er geen vaste klasse heeft.

De gemeente kan de niet openbare bewaarscholen subsidiëeren; de bestuurders kunnen daardoor lokalen, meubelen en speelplaatsen meer in overeenstemming brengen met de eischen der hygiene, het onderwijs zal er door verbeteren, daar de bewaarscholen zich van beter opgeleid personeel kan voorzien; het aantal bewaarscholen zal er door toenemen en de gemeente ontheven worden van de zorg voor oprichting en de controle der publieke lichamen op die inrichtingen wordt daardoor mogelijk.

Ten einde sommige voorwaarden te doen kennen, waarop de subsidie gegeven wordt, laten wij hier volgen het

REGLEMENT op het verleenen van subsidiën aan Bijzondere Bewaarscholen te Amsterdam.

Art. 1.

Als bewaarscholen worden ten opzichte van de toepassing dezer verordening beschouwd de scholen bedoeld in art. 15, lett. c, der Wet tot regeling van het Lager onderwijs.

Art. 2.

Aan besturen of hoofden van te Amsterdam gevestigde bijzondere bewaarscholen kan door Burgemeester en Wethouders een bijdrage in de kosten dier scholen worden verleend onder de voorwaarden, in de volgende artikelen vermeld.