is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit is zeer wel mogelijk zonder ze in het leerplan op te nemen Wil de onderwijzer iets in die richting doen, dan behoeft hij slechts bij de keuze der onderwerpen, die hij bij de behandeling van het menschelijk lichaam voor kinderen geschikt acht, te letten op het alcoholvraagstuk ; bij geschiedenis en aardrijkskunde kan het schadelijke en onmenschelijke van den oorlog in het licht gesteld worden. De Algemeene Nederlandsche Bond „Vrede door recht" geeft kaarten uit bestemd om ze in de school op te hangen en bedrukt met aphorismen als: „Wie het leven van anderen redt, staat hooger dan die het leven van anderen vernietigt" ; „Het aanzien van een volk bestaat niet in de grootte van zijn land, maar in de deugd zijner burgers" ; „Elke oorlog, ook die gewonnen wordt, is een ramp voor het land" ; enz.

De natuurlijke historie biedt gelegenheid te over om liefde voor de dieren in te prenten. Het gaat daarbij niet om meer leerstof, hoogstens om andere; het zwaartepunt ligt in de wijze van behandelen.

Slöjd. Een veelbesproken en toch nog weinig beoefend leervak, dat wel aanleiding tot uitbreiding van de leerstof kan, doch niet behoeft te geven is de handenarbeid. De naam zegt niet geheel juist, wat men er mede bedoelt; want al is ook oefening van de hand een der gevolgen, die men er van verwacht, de reden, waarom men het wil invoeren of ingevoerd heeft, is een meer algemeene. In hoofdzaak is de handenarbeid als leervak een nieuw beginsel, waarvoor men ter compensatie van de eenzijdig intellectueele ontwikkeling een plaats in de school vraagt. Een juiste omschrijving van handenarbeid is nog niet te geven, daar de opvattingen er van in de onderwijzerswereld nog te veel uiteenloopen. Wij bepalen ons daarom tot de mededeeling van de practische toepassing der beginselen, zooals die voorkomt in het Paedagogisehe Woordenboek, onder redactie van C. F. A. Zernicke. En dan moeten wij opmerkzaam maken op drie richtingen :

1°. Men beschouwt den handenarbeid geheel als een onafhankelijk vak van opvoeding. Niet alleen worden er bepaalde uren voor dit onderwijs op den rooster van werkzaamheden aangewezen, maar het houdt ook geen of weinig verband met het overige onderricht.

2°. Men wil den handenarbeid niet zoozeer als een afzonderlijk

4