is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Noord-Brabant waren het er 26, terwijl de uitgaven eraan ten koste gelegd, bedroegen ƒ3717,25; in Gelderland 28 met uitgaven tot een bedrag van ƒ3065,965; in Zuid-Holland 61 (kosten ƒ19900,44); in Noord-Holland 56 (kosten ƒ30910,79); in Zeeland 16 (kosten ƒ704,885); in Utrecht 17 (kosten ƒ2033,26); in Friesland 9 (kosten ƒ2900,356); in Overijssel 9 (kosten ƒ667,10); in Groningen 8 (kosten ƒ462,04); in Drenthe 3 (kosten ƒ188,72) en in Limburg 17 (kosten ƒ958,49), totaal dus in Nederland 250 gemeenten, die daaraan ten koste legden ƒ65509,295.

Bestraffing van schoolverzuim is in 1901 ingevoerd door de Leerplichtwet. Hoewel bij de uitvoering der wet en de oplegging der straffen aan haar overtreders het gemeentebestuur niet rechtstreeks betrokken is, heeft de wetgever het toch eenige bevoegdheden gegeven, waardoor het krachtig kan medewerken aan de bereiking van haar doel.

Art. 13 der Leerplichtwet zegt dat onder zekere voorwaarden ten behoeve van werkzaamheden in of voor de bedrijven van landbouw, tuinbouw, veehouderij of veenderij, voor ten hoogste zes weken, ongerekend de vacantiën, aan leerplichtige kinderen vergund kan worden de school tijdelijk niet te bezoeken. Art. 15 dier wet luidt: „De gemeenteraad is bevoegd, voor de geheele of voor bepaalde deelen der gemeente, bij verordening den tijd of de tijden te regelen binnen welke, met uitsluiting van de overige tijden van het jaar, de vergunningen, bedoeld in het eerste lid van art 13, kunnen worden verleend. (Verordeningen regelende Jandbouwverloven.) De bedoeling van dit artikel blijkt uit de toelichting die de Minister van Binnenlandsche Zaken er bij gaf: „Waar de gemeenteraad van de hem verleende bevoegdheid gebruik maakt, zullen de vergunningen uitsluitend kunnen worden verleend binnen dien tijd of die tijden van het jaar, die bij verordening daarvoor zijn aangewezen. De plaatselijke omstandigheden zijn, wat de verdeeling der landbouwwerkzaamheden betreft, zoo verschillend, dat het onmogelijk zou zijn, bij de wet voor het geheele land bepaalde maanden aan te wijzen, binnen welke de verloven moeten vallen. Wanneer de gemeenteraad een daartoe strekkende verordening heeft vastgesteld, weten de ouders, waaraan zij zich te houden hebben en gedurende welken tijd van het jaar zij de vergunning tot schoolverzuim kunnen aanvragen." Voor het onderwijs is daardoor een groot nadeel weggenomen. Het ligt toch voor de hand, dat, wanneer eenige