is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen een of meer weken verzuimen, het onderwijs in dien tijd niet stilstaat en nog eens moet gegeven worden, als de verzuimers terugkomen. Dat daardoor het geregeld voortgaan der schoolkomenden belemmerd wordt is mede duidelijk. Wanneer die belemmeringen zich telkens herhalen, doordat nu eens de eene, dan de andere groep wegblijft, werkt dit hoogst nadeelig op de resultaten van het onderwijs. Verzuimen allen tegelijk, dan staat het schoolwerk eenigen tijd zoo goed als stil, maar daarna kan het ook zonder stoornis verder gaan. Het aantal gemeenten, dat van de bevoegdheid, in art. 15 der Leerplichtwet verleend, gebruik heeft gemaakt bedroeg volgens het Verslag van den staat der hooge-, middelbare en lagere scholen over 1906/1907 totaal 275. In dat verslag worden de namen dier gemeenten genoemd. Als voorbeeld geven wij de

VERORDENING, vastgesteld op 27 Juli 1903, door den Raad der gemeente Hoogezand :

Gelezen een ingekomen schrijven van de plaatselijke commissie van toezicht op het Lager en M. U. L. Onderwijs;

overwegende dat het in het belang van het onderwijs is, voor het verlof van den veldarbeid, bedoeld bij art. 13 der Leerplichwet, een vast tijdperk aan te wijzen;

gelet op artikel 15 der evenaangehaalde wet, zoomede op het ter dezer zake ingekomen bericht van den heer schoolopziener in het arrondissement Hoogezand:

gehoord de voordracht van Burgemeester en Wethouders.

Besluit:

Voor het verlof van zes 'weken voor veldarbeid in deze gemeente, bedoeld bij art. 13 der Leerplichtwet, te bepalen, dat genoemd verlof kan worden verleend in de maanden September en October, met uitsluiting van de overige tijden van het jaar.

Verder verklaart Art. 29 der Leerplichtwet den gemeenteraad bevoegd om bij verordening te bepalen, dat, onder bij die verordening te stellen voorwaarden, ambtenaren der politie gemachtigd zijn, een kind, dat zij gedurende de schooltijden op den openbaren weg aantreffen, te brengen naar het hoofd der school, tot welker leerlingen het kind behoort. (Verordeningen betreffende het brengen van kinderen naar school door de politie.) Daar