is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet juist beoordeelde, en aan zeer onwelwillende opmerkingen van hebzuchtige ouders. En wat vooral veel zegt, de kinderverzorging zou voor den onderwijzer slechts onderwijszaak worden; alleen, waar die een nadeeligen invloed op het onderwijs had, zou hij behoeven op te treden; in alle andere gevallen zou hij haar aan de armenzorg kunnen overlaten.

De ouders, wier belangstelling bij de tegenwoordige inrichting het meest gaande gemaakt wordt door de verlichting, die de verzorging van hun kind voor de huishouding geeft, zouden dan leeren haar meer te beschouwen uit het oogpunt van het heil voor hun kinderen, en degenen onder hen, die niet uit onmacht, maar door onwetendheid een ondoelmatige voeding, kleeding of behandeling aan hun kroost gaven, zouden daarop gewezen kunnen worden.

De commissie, die het resultaat van het overleg met den schoolarts ontving en met de ouders in contact trad, zou slechts éénmaal een onderzoek voor hetzelfde gezin behoeven te doen; zij zou daarbij gebruik kunnen maken van inlichtingen door onderwijzers verstrekt, en die in verband met andere kunnen brengen. Het groote voordeel, dat zij langzamerhand een overzicht zou krijgen van den toestand in de gezinnen en van de eischen uit verschillende oogpunten voor eenzelfde kind, is niet moeilijk in te zien. Zij zou met minder moeite en met minder kosten voor onderzoek kunnen werken, dan nu de drie gewoonlijk bestaande lichamen kunnen doen. En van de resultaten van haar werk zou zij zich beter kunnen overtuigen, omdat zij een overzicht had van alles, wat voor hetzelfde kind werd gedaan.

Kindervoeding zou daarbij van karakter kunnen veranderen. Nu wordt alleen een maaltijd verstrekt aan kinderen, wier ouders geacht worden dien niet te kunnen geven, maar dan zou ook uitkomen, welke ouders financiëel sterk genoeg waren om in voedsel te voorzien, doch wier werkkring het onmogelijk maakte dit geregeld en doelmatig te doen en, daar in het belang van het onderwijs gehandeld werd, zou er geen bezwaar zijn om hun kinderen tegen betaling aan de maaltijden te doen deelnemen.

Lichaamszwakte zou, als oorzaak van slecht leeren, veel doelmatiger bestreden kunnen worden, doordat er eenheid te brengen zou zijn in de bestrijding en er wellicht ook voor ouders, die geheel of gedeeltelijk konden betalen, een weg gevonden kon worden om hun kinderen naar een vacantiekolonie te sturen.