is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door deze regeling met haar cursussen naast de herhalingsscholen zijn belangrijke voordeelen verkregen: 1°. kunnen de leerlingen op de herhalingsscholen geschift worden naar hun vorderingen in de vakken van het lager onderwijs; 2°. is er voor ouders, die hun kinderen slechts 96 uur herhalingsonderwijs willen doen genieten, gelegenheid hen een volledigen cursus te laten volgen, zonder dat deze schraal toegemeten tijd nog verkort wordt door onderwijs ter wille van beroepen, die allicht de hunne niet zijn; 3°. kunnen er voor de vakken, onderwezen in de cursussen genoemd onder Type G, andere klasseindeelingen gemaakt worden dan op de herhalingsscholen, doordat zij daaraan niet rechtstreeks verbonden zijn ; 4°. komt het herhalingsonderwijs als zoodanig, in de eerste plaats tot zijn recht, daar het bezoeken der herhalingsscholen een noodzakelijke voorwaarde voor de toelating tot de cursussen is; 5°. komt het onderwijs aan kinderen, die wel aan den leerplicht voldaan, doch de school niet doorloopen hebben, beter tot zijn recht, doordat er 8 uur per week aan besteed worden; 6°. behoeft het aantal cursussen niet uitgebreid te worden, als uitbreiding van het aantal herhalingsscholen noodig blijkt, terwijl aan den anderen kant bij gebleken behoefte aan een nog niet bestaanden cursus geen herhalingsschool behoeft ingericht te worden; 7°. is het gemakkelijker rekening te houden met de eischen van het te onderwijzen vak bij het bepalen van het aantal leerlingen per klasse; 8°. behoeven leerlingen, die in den loop van hun leerjaren bij het herhalingsonderwijs van beroep veranderen, niet naar een andere herhalingsschool, als die verwisseling van beroep het volgen van een anderen cursus wenschelijk maakt.

Natuurlijk is een dergelijke regeling alleen mogelijk in centra van bevolking groot genoeg om er verscheidene herhalingsscholen op te richten; maar toch behoeft zoo'n centrum nog niet zoo groot te zijn als Rotterdam. Een splitsing, zij het dan ook niet zoo volkomen, is reeds mogelijk, waar er genoeg leerlingen zijn voor twee herhalingsscholen, als daaraan slechts cursussen zijn verbonden, door plaatselijke omstandigheden gevorderd.

Er zijn echter ook bezwaren aan het stelsel verbonden. Zoo wordt de eenheid in den gang van het onderwijs en de onderlinge samenhang van deelen er van verbroken, doordat de leerlingen twee of meer inrichtingen bezoeken. Dit bezwaar bestaa'. evenwel ook aan iedere inrichting, waar voor elk vak of voor enkele