is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zutfen, een cursus voor boekhouden en handelswetenschappen met ƒ100 gemeentesubsidie.

Gorinchem, een handelscursus met ƒ 75 gemeentesubsidie.

Leiden, „ » » „ 250 „

Amsterdam, twee scholen voor handelsonderwijs met ƒ 5000 gemeentesubsidie.

9 een school voor voortgezet handelsonderwijs met

ƒ 3500 gemeentesubsidie.

Zwolle, een handelscursus met ƒ 300 gemeentesubsidien.

Veendam, „ „ „ „ 250 subsidie vanwege de

gemeente Veendam en ƒ110 subsidie van andere gemeenten.

Winschoten een handelsavondschool met ƒ 100 gemeentesubsidie.

De laatste inrichtingen, waarvan wij hier volledigheidshalve nog melding maken, zijn de gymnasia, die tot het hooger onderwijs gerekend en door de wet op dat onderwijs geregeld worden. In alle gemeente met meer dan 20.000 inwoners moet er een zijn; er zijn er 30. Daar zij ingericht en in stand gehouden worden volgens de voorschriften der wet, vertoonen zij niet de groote verscheidenheid der middelbare scholen; de leervakken zijn voor alle dezelfde, behalve het Hebreeuwsch en de gymnastiek, waarin het onderwijs niet verplicht is gesteld.

Het meergenoemde Verslag van den Staat, enz. geeft ook van deze scholen een volledig overzicht.

De toelating der leerlingen moet aan de gymnasia volgens art. 9 der wet op het hooger onderwijs geschieden na een toelatingsexamen, voor de middelbare scholen is dit examen niet voorgeschreven en gaat men er hier en daar toe over het af te schaffen en de toelating te regelen in overleg met de onderwijzers der lagere school. Ook de overgangsexamens verdwijnen op enkele plaatsen.

De afschaffing dier examens is evenwel meer een zaak van paedagogiek dan van gemeente-politiek. Wij laten die hier dus verder rusten om nog een oogenblik de aandacht te vragen voor de kostelooze plaatsing van onvermogetide leerlingen. Al meer en meer wordt die als een daad van sociale rechtvaardigheid erkend, getuige het groot aantal in het Verslag van den staat