is toegevoegd aan je favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangifte hunner kinderen op de lagere school, waarbij op de groote gevaren van het alcoholgebruik van kinderen wordt gewezen.

Op welke aardige wijze en zonder geldelijke kosten een gemeentebestuur den strijd tegen den alcohol kan steunen leert Amersfoort. Aan het Centraal Comité door de daar bestaande drankbestrijders-vereenigingen gevormd, is toegestaan borden te plaatsen boven de stadsaanplakborden. Hierop worden aankondigingen van te houden vergaderingen geplakt. Is er geen vergadering bekend te maken, dan wordt er een kernachtig gezegde, een plaat, enz. op aangebracht.

Vermelden wij ten slotte nog, dat tal van gemeentebesturen in de schoolbibliotheken werken doen opnemen, die in boeienden vorm geschreven, de jeugd opmerkzaam maken op en waarschuwen tegen de gevolgen van het drankmisbruik. (Wij wijzen o. m. op „Paljas" van De Vetter en „Okke Tannema" van Kievit) en dat in de gemeente-werkliedenreglementen van Enschedé, Maastricht, enz. bepalingen voorkomen, waarin het den werklieden is verboden op het werk sterke drank te gebruiken, terwijl een dergelijk verbod ook in bestekbepalingen wordt opgenomen.

Besluiten we met nocf de aandacht er op te vestigen, dat een

enkele gemeente, die zelf een cafe verpacht, b. v. Haarlem (het café van het abattoir) in de voorwaarden der verpachting, het verbod tot verkoop van sterke dranken opneemt.

Afschaffing der kermis, door meerdere groepen van ingezetenen van verschillend standpunt geuit, wordt hier onder dit hoofd, volledigheidshalve, gememoreerd, maar niet uitvoeriger behandeld, omdat het mij wil toeschijnen te vallen buiten de grenzen, die dit werk zich getrokken heeft.

De besluiten, gegrond op verschillende bepalingen der Drankwet, vragen geen nadere uiteenzetting, daar deze Rijksregeling de lijnen aangeeft, waarlangs de gemeenten zich mogen bewegen en tot hoever.

§ 2. OPENBARE LEESZALEN EN BOEKERIJEN.

Tot de eerste groep van maatregelen in den aanhef van dit hoofdstuk genoemd, behooren zeker in de eerste plaats de hier genoemde instellingen.