is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad 134, mazelen, kinkhoest, bof, waterpokken, favus corporis et capitis, alopecia, areata, trachoma, conjunctivitus, follicularis, erysipelas, trichophytia capitis et corporis, microsporia en pediculosis capitis et corporis.

Art. 13.

Wanneer hem dit noodig voorkomt, doet de schoolarts aan B. en W. een voorstel om tot tijdelijke sluiting ^ desinfectie eener school of eener klasse over te gaan.

De schoolarts is verplicht, ook buiten de tijden, in art. 6 bedoeld, zoo spoedig mogelijk, de school te bezoeken, wanneer hem dit door het H. d. S. schriftelijk is verzocht, wegens vermoeden van besmettelijke ziekten of wegens andere dringende omstandigheden.

De schoolarts is verplicht, kinderen die, naar de meening van het H. d. S. lijden aan chronische ziekte, welke gevaar voor besmetting oplevert, ten spoedigste kosteloos te onderzoeken.

§ 2.

Van het toezicht op het gebruik der schoollokalen. Art. 14.

Minstens tweemaal per jaar, eenmaal des zomers en eenmaal des winters, onderzoekt de schoolarts het geheele schoolgebouw. Blijkt de toestand nadeelig voor de gezondheid en kan daarin door het H. d. S. niet voldoende verbetering worden gebracht, dan onderwerpt de schoolarts zijn bezwaar aan het oordeel van B. en W.

§ 3.

Overige bepalingen.

Art. 15.

De schoolartsen vergaderen zoo dikwijls als het hun wenschelijk voorkomt, doch minstens 2 X Per jaar> ter bevordering van de eenvormigheid in de uitvoering hunner taak. De Voorzitter dezer vergaderingen wordt door hen telkens voor een jaar uit hun midden aangewezen. Van deze aanwijzing geschiedt binnen veertien dagen kennisgeving aan B. en W.