is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van 20 Oct. 1904 een crediet van / 150 beschikbaar, om den schoolarts gelegenheid te geven een reis naar Parijs te doen ter bestudeering van de inrichting van den dienst der schoolartsen aldaar. Naar aanleiding van een rapport door dien ambtenaar na zijn terugkomst uitgebracht, boden B. en W. aan den Raad een ontwerp-reglement aan „betreffende den gezondheidsdienst op de openbare lagere scholen", dat bijna ongewijzigd werd aangenomen.

B. en W. van 's-Gravenhage keurden in 1905 gelden goed voor afvaardiging van een vertegenwoordiger der Haagsche gezondheidscommissie op het Congres voor Schoolhygiène te Neurenberg.

Openbare Speelplaatsen. Gelukkig, dat in ons land meer en meer de oogen open gaan voor het groote nut van goede speelterreinen. In de groote steden vindt men thans groote speelplaatsen, die door de bestaande Bonden voor Lichamelijke Opvoeding, of andere vereenigingen met gelijknamig doel, worden geëxploiteerd. Over het algemeen zijn de kinderen echter, wat speelplaatsen betreft, ten zeerste misdeeld.

Wanneer wij ten ruwste berekenen, dat de bevolking van een stad voor een vierde gedeelte uit kinderen bestaat, dan kunnen wij ons niet ontveinzen, dat er betrekkelijk weinig gelegenheid is voor die kinderen om te spelen.

En toch is dit voor de jeugd, vooral van onze groote steden, zoo broodnoodig. Zij mist vaak, door bekrompen behuizing, door het verblijf in nauwe straten, door onvoldoende voeding, enz., enz. de allereenvoudigste voorwaarden om gezond te zijn. In dat gebrek aan licht en lucht, aan dat tekort in lichaamsbeweging wil ze voorzien door sport, door gezamenlijk spel, maar de gelegenheid daarvoor wordt haar maar al te vaak ontnomen. In de straten en op de wegen is door de eischen, die aan het moderne verkeer worden gesteld, geen plaats meer voor de joelende kinderschaar. Wat plein en open ruimte is, wordt bebouwd of tot park aangelegd. Een speelterrein is een eisch des tijds geworden, een eisch, die van overheidswege reeds hier en daar wordt gesteund, hetzij door het verstrekken van speelterrein, hetzij door het steunen van vereenigingen, die zich op dit gebied bewegen, hetzij door beide. De gemeente bereikt daarmede een tweeledig doel: Zij helpt mee om gezonde burgers te kweeken: een gemeentebelang zeer zeker, en ze werpt een dam op tegen de meer en meer