is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot 1907 werd daar deze hulp verleend door de politie, die brancards bezigde. Bij bijzondere gelegenheden, verschafte de vereeniging „Eerste hulp bij ongelukken" ambulance-posten. In het najaar van 1907 werd deze dienst, tot nog toe min of meer gebrekkig ingericht, op betere leest geschoeid en wel op de volgende wijze. Een aantal geneeskundigen hebben zich bereid verklaard om zich op bepaalde tijden om beurten beschikbaar te houden op telefonische oproeping op te komen. Op het centraalbureau van den Geneeskundigen Dienst is een telefoonbureautje ingericht, dat dag en nacht open is en dat rechtstreeks is verbonden met alle punten, vanwaar hulp is te verkrijgen of is te verleenen (de zittinglokalen v. d. Geneesk. Dienst, de ziekenhuizen en de geneeskundigen). Het centraal-bureau is met zooveel lijnen aan het centrale telefoonnet verbonden, dat de kans, dat er geen lijn vrij is, tot het geringste is teruggebracht; zoodoende is onmiddellijke oproeping mogelijk. Men waarschuwt bij een ongeluk den meest nabijzijnden post, vanwaar een steeds.klaar staand verpleger van den dienst zich naar de plaats des onheils begeeft met een speciaal voor dit doel vervaardigde rijwiel-brancard. Daarin wordt de patiënt gelegd en naar het naastbijzijnde ziekenhuis gebracht. Voor groote of ernstige ongelukken doet een electrische motor-ambulancewagen dienst. Bovendien kan men zoo noodig gebruik maken van den reeds bovenvermelden steun van „Eerste hulp bij ongelukken". Van hen, die daartoe in staat zijn, wordt een bijdrage in de kosten der hulp gevraagd, mede met het doel om lichtvaardige inroeping te voorkomen. De gemeente bezit, behalve den motor-ambulance wagen, 10 rijwielbrancards. De aanschaffing van deze elf voertuigen kostte te zamen ongeveer /10000, terwijl de jaarlijksche uitgaven voor dezen tak van den Geneeskundigen Dienst ruim ƒ14000 bedragen.

Een electromobiel voor het vervoer van personen, die op straat een ongeluk hebben gekregen, had de gemeente 's-Gravenhage reeds vroeger aangeschaft. In de vergadering van 8 Jan. 1906 stond de raad voer dat doel een crediet van ƒ7000,— toe.

In 1907 werden vanwege vier gemeentebesturen cursussen gegeven in het verleenen van de eerste hulp bij bedrijfsongevallen, nl. te Gouda, Kerkrade (2), Venlo en Zutphen.

Sommige gemeenten verleenen aan dergelijke cursussen steun, ook al bepalen ze zich niet uitsluitend tot het aanleeren van de noodige kennis voor het verleenen van de eerste hulp bij onge-