is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook de gemeenten Zwolle, Vlaardingen, Assen Dordrecht, Delft Tiel bezitten een oven, terwijl de Tuberculose^ ereeniging te Lochem van de gemeente toezegging kreeg van een subsidi

van / 600.— voor de oprichting er van.

In 1905 bepaalde het gemeentebestuur van Nijmegen, dat ontsmettingen na afloop eener in de wet genoemde besmettelijke ziekte in het vervolg kosteloos van gemeentewege zouden ge-

^Te^Zaandam ^ ^ ontsmettingsdienst bij verordening als

onderdeel van den gezondheidsdienst geregeld.

Te Delft hadden in 1907 in den gem. ontsmettingsoven 13J ontsmettingen plaats, waarvan 47 tegen betaling. De ontvangen bedroegen ƒ214.28 en aan arbeidsloon werd/202.- betaald.

In Amsterdam bedroeg het aantal ontsmettingen van gemeentewege in 1907 bijna 2000, (meerendeels in ovens) waarvan ruim 1450 kosteloos en ruim 500 tegen vergoeding (van bijna J lóoU. )■ Ruim 1000 ontsmettingen hadden plaats wegens een ziekte in oe Epidemiewet genoemd, bijna 550 wegens tuberculose, ruim 300 wegens andere ziekten en ruim 100 wegens vermoeden van infectie.

Soms verleent een gemeente in deze steun aan particulieren Zoo besloot de raad van Hilversum in 1007 aan „Het Wi Kruis" 600 Ma. grond in erfpacht te geven tegen een canon van /!._ per M2. voor de oprichting van een ontsmettingsoven. De gemeente Terschelling, gaf in 1905 aan de afdeelmg van Het Witte Kruis" een subsidie van/130.— voor de aanschaffing

van een formalinetoestel.

In 1905 heerschte in een gedeelte der gemeente Bloemendaal febris typhoïdea. Er vormde zich een commissie om die te bestrijden, aan welke commissie het gemeentebestuur een subsidie van ƒ280.— verleende, terwijl het ruim ƒ159.— besteedde aan

°n!T?fdeeiing Krommenie van „Het Witte Kruis" richtte zich in 1908 tot den Raad dier gemeente met het verzoek een som uit te trekken voor het doen ontsmetten van goederen, afkomstig van lijders aan de bij de wet van 4 Dec. 1872 genoemde besmettelijke ziekten. De raad trok voor het jaar 1909 ƒ200.— uit.

Als voorbeeld van een goed ingerichten ontsmettingsdienst volge hier die van de gemeente Rotterdam. Aan het hoofd er van staat de directeur der gemeentereiniging. De dienst houdt zich in e eerste plaats bezig met de ontsmetting in ziekenhuis, woningen,