is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet alleen typhus en tuberculose, maar ook roodvonk, diphtene. mondzeer, zijn ziekten, die door de melk kunnen worden over-

geUitChygiènisch oogpunt is het dus hoogst gewenscht, dat er controle wordt uitgeoefend op de melkbehandeling. Maar ook uit

een economisch oogpunt.

Er is wellicht geen product, dat meer vervalscht wordt dan melk en wij hebben in de jaren, dat wij aan een melkinrichting verbonden waren, ons herhaaldelijk kunnen overtuigen van de sluwheid en den zekeren graad van volkomenheid bij melkverval-

sching, die bij de zoo vaak voor dom gehouden boeren voorkwam.

Zij ontroomen b.v. de melk en weten, dat zij daardoor lichter wordt. Om het soortelijk gewicht nu te vergrooten voegen zij er zouten aan toe, zoodat de bepaling van het soortelijk gewicht van de volle melk, die tusschen bepaalde cijfers schommelt, van

geen waarde is.

Of wel, zij verdunnen de melk als zoodanig, voegen er \ aan toe,' en om het lichter soortelijk gewicht dan grooter te maken, voegen zij er wederom zouten bij. Het.beet:dan,bij ontdekking hiervan, dat die per ongeluk zijn achterge e\

het vaatwerk, enz.

Het aantal vervalschingen van de melk is inderdaad zeer gr al kan men zeer beslist aannemen, dat de getallen, die de samenstelling van de melk aangeven, en die tusschen bepaalde grenzen schommelen, niet alleen betrekking hebben op onvervalschte melk. Het komt namelijk voor, dat inderdaad, waar koeien zijn, die melk van zeer slechte kwaliteit leveren, de ondergrens naar beneden overschreden wordt; maar zulke ondeugdelijke melk is dan ook niet leverbaar en het is maar gelukkig, als zij geweer

kan worden van de gebruikers. , „

Het is daarom zeer toe te juichen, dat er in sommige p aa se verordeningen zijn uitgevaardigd, betreffende den verkoop van melk Zoo vinden wij die in de gemeenten Haarlem, Nijmegen, Leiden, Vlissingen, Middelburg, Kampen, Rauwerderhem^

Hieronder volgt het een en ander uit de Leidsche Melkvero denintr. Zij geeft aan welke soorten van melk mogen worden verkocht, onder welke benamingen en van welke samenstelling ze in den handel mag worden gebracht. Zij stelt voorwaarden aan het water, dat door de handelaars wordt gebruikt tot reiniging van vaatwerk, enz., en schrijft voor, aan welke eischen de loka-