is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezelfde werkzaamheden bij de verschillende diensttakken zal ontstaan, maar ook. dat het tot zeer veel ontevredenheid bij de werklieden zal aanleiding geven, omdat, ook al is volgens dit stelsel de loonsverhooging binnen de klasse periodiek en automatisch, de beoordeeling van de vraag, of men tot een hoogere klasse zal opklimmen, naar mate van het persoonlijk inzicht van den chef, zelfs in verschillende onderdeelen van één diensttak, naar een geheel verschillenden maatstaf zal plaats hebben. Dit bezwaar werd ook door de werkliedenvereenigingen met wie het concept der ambtenaren werd besproken, op den voorgrond gesteld.

Voor de toekenning van het loon zijn thans voor ongeveer alle diensttakken loontabellen vastgesteld, waarin voor de verschillende categorieën van werklieden de loongrenzen worden aangewezen. Binnen deze grenzen heeft, zoo er voor een categorie een minimum- en een maximum-loon is bepaald, de loonsverhooging door Burgemeester en Wethouders plaats, terwijl overigens het loon niet verhoogd kan worden dan door een verandering van werkkring."

De heer Van der Kemp brak in zijn artikel de staf over de loon tabellen. „IJver, langdurige dienst, zelfopofferende toewijding, verheffing boven de middelmatigheid, of gemis aan een en ander: alles is genivelleerd door dit standmodel van opvatting, dat het godganschelijke leven des werkmans aan de ïllusielooze regelmatigheid des tredmolens herinnert." De loon tabellen kennen een loon toe overeenkomstig het vak\ als vakman in de eerste plaats wordt de gemeentewerkman bezoldigd J). Eene loonregeling in \ocmklassen daarentegen gaat uit van wat de gemeentewerklieden gemeenschappelijk hebben, nl. het zijn in gemeentedienst; in de tweede plaats komt hier pas de vakbekwaamheid in aanmerking. „Bij het stellen der tabellarische loongrenzen\ om nog eens den heer Van der Kemp aan te halen, „heeft men uit den aard der zaak rekening te houden met de marktprijzen, die in het bepaalde vak gelden, wel natuurlijk niet bindend tot één prijs van ieder vak, maar dan toch tot een prijs in min of meer. De loontabel voor timmerlieden zullen burgemeester en wethouders niet kunnen stellen op een weekgeld van bijvoorbeeld /13, wanneer men

■) („Bij eiken tak van dienst gelden voor elke soort van arbeid de loongrenzen, vast te stellen door B. en W.' art. 25 's-Gravenhage).