is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedrag de verhooging kan worden uitgesteld, maar dit moet den werkman schriftelijk worden meegedeeld.

De eenvoudige regeling der „Bevordering" te Maastricht is het kennismaken waard. Als algemeene regel geldt: Bevordering van werklieden heeft naar anciënniteit (te Amsterdam per amendement voorgesteld, met groote meerderheid verworpen) plaats, naar algemeene regels door B. en W. vast te stellen.

Afwijking van den grondregel, bevordering bij anciënniteit, kan om twee redenen (één negatieve en één positieve) plaats hebben:

a. wanneer degene, die volgens anciënniteit aan de beurt van bevordering zijn zou, wegens onvoldoende bekwaamheid, ijver of gedrag daarvoor niet in aanmerking komt, en

b. wanneer een jongere in diensttijd zich zoodanig onderscheidt door bekwaamheid, ijver of gedrag, dat het belang van den diensttak zijne bevordering vóór anderen wenschelijk maakt.

Delft kent den werklieden binnen hun loonklasse eene driejarige periodieke verhooging toe, terwijl Dordrecht er aan toevoegde, dat het maximum in de loonklasse in 12 jaar moet zijn bereikt. Deventer fixeert in het reglement zelf het bedrag der verhooging. „Na gebleken ijver, vlijt, bekwaamheid en geschiktheid", aldus art. 22, wordt na een diensttijd van drie jaren het weekloon der werklieden in de derde klasse verhoogd met ƒ0.36, in de eerste en tweede klasse met ƒ 0.48 en daarna nogmaals na drie jaren verderen dienst in alle klassen met ƒ0.48." (Deventer stelde drie loonklassen in met een minimum van ƒ8.88 voor de ls'e, van ƒ8.40 voor de 2de, van ƒ8.04 voor de 3de klasse).

Evenals in eene loontabellen-regeling is ook in eene loor.klassenregeling de mogelijkheid open gelaten om tijdelijke buitengewone dienstpraestatie in éénmaal te beloonen. Zaandam geeft daartoe de gelegenheid in de „eervolle vermelding al of niet met eene gratificatie verbonden," en te Enschede kunnen Burgemeester en Wethouders, wanneer zij dit in het belang der werkzaamheden wenschelijk achten, tijdelijk aan bepaalde werklieden of groepen van werklieden wegens bijzonder goede dienstpraestatie een toeslag op het gewone loon toekennen.

Loonsverlaging is in een enkel geval verboden. In het Utrechtsche reglement komt b.v. de bepaling voor, dat het loon van een werkman van meer dan vijftigjarigen leeftijd, niet verlaagd mag worden, zoolang hij aan dezelfde soort van arbeid werkzaam is, wegens verminderde geschiktheid, welke het gevolg

14