is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lieden, daar de gezamenlijke kortingen niet meer dan '/io van het weekloon mogen bedragen. Beloopt het te korten bedrag meer dan zal dit op het loon der volgende week of weken verhaald moeten worden. Lang en breed is in den raad van de hoofdstad beraadslaagd over het cijfer drie vijfden. Velen meenden, dat de korting zoo hoog was, dat daardoor geraakt werd aan de som, die absoluut noodig is voor het arbeidersgezin voor het bestaansminimum. De meerderheid woog de aangevoerde bezwaren en oordeelde ze blijkbaar te licht.

Het valt licht te begrijpen, dat reglementen, die de boete als straf niet kennen, over de mate van loonskorting zwijgen, maar in andere reglementen mist men eene beperking als te Amsterdam en 's-Gravenhage noode.

Verzuim, verlof, vacantie. In de bekende reglementen der gemeenten Zaandam, Amsterdam, 's-Gravenhage, Delft, Maastricht en Enschedé wordt 't hier bedoelde recht uitvoerig geregeld, maar ook in bijna alle overige reglementen wordt 't vermeld. Al wijkt in het bijzonder het reglement der Amstelstad in zijne bewoordingen van de overige af, het wil mij toeschijnen, dat allen toch in hoofdzaak dezelfde regeling hebben getroffen.

Wanneer men de discussies van den Amsterdamschen raad over dit deel van de verordening naslaat, dan blijkt er een scherpe strijd tusschen het Dagelijksch Bestuur en eene raadsminderheid te zijn gevoerd. Wat door de raadsleden per amendement nagestreefd werd, vindt men in de overige genoemde reglementen opgenomen. Men zou dus allicht geneigd zijn te meenen. dat het verschil tusschen het Amsterdamsche reglement en de overige niet alleen een verschil in bewoordingen, maar ook in wezen is. Mag men echter het toenmalige Dagelijksch Bestuur van Amsterdam gelooven, dan bestaat er in beginsel geen verschil, maar komt het in de praktijk op hetzelfde neer en heeft het 't voordeel, dat eenige slechte gevolgen worden vermeden.

In alle genoemde gemeenten, al zijn er helaas maar nog te veel, waar men er anders over denkt, staat dit voorop, dat men eenstemmig van oordeel is, dat de werkman in een jaar de beschikking moet kunnen hebben over eenige vrije dagen met behoud van loon. Onverplicht verzuim, veroorzaakt door schuld van den werkman, ook daarover bestaat eenstemmigheid, behoort gevolgd te worden door verlies van loon, ja zelfs soms als vergrijp gestraft.