is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijken, of dadelijk stopt het loon en toovert daarna het weekloon om in eene ondersteuning, die oneigenlijk ziekengeld gedoopt wordt" aldus vangt de heer Van der Kemp het gedeelte van zijne studie aan, dat deze materie behandelt. De heer Th. Heemskerk uitte bij de discussies in den Amsterdamschen Raad de meening, dat deze uitkeering een accessoir karakter heeft.

Het ziekengeld is gelijk aan het gewone loon, luidt zeer kort Art. 29 van het Amsterdamsche reglement. Maar lang niet alle reglementen stellen het zóó hoog (wel: Bussum, Baarn, Leiden, Arnhem, Zaandam, Enschede, Gouda, Leeuwarden, Kampen, Zwolle, Delft). Ook de Amsterdamsche hoofdambtenaren-commissie voelde veel voor eene uitkeering van het volle loon. Ze voerde daarvoor de volgende argumenten aan:

1 . „Thans reeds ontvangen zoowel de ambtenaren als het personeel van politie en brandweer (en de tram, zooals bij de beraadslagingen bleek) in geval van ziekte een ziekengeld ten bedrage van het volle loon. Nu is het zeker waar, dat de werklieden in dit opzicht moeilijk met ambtenaren te vergelijken zijn, omdat de laatsten op geheel andere wijze worden bezoldigd en bij ziekte op andere wijze worden vervangen, terwijl zij ook niet, zooals de werklieden voor een nauwkeurig afgebakenden arbeidstijd worden aangenomen. Maar met het personeel van de politie en brandweer staan zij naar de meening der Commissie wel gelijk en daar dit personeel een ziekengeld ten bedrage van het volle loon geniet, is er veel voor te zeggen, dit ook aan de werklieden toe te kennen, daar niet mag ontkend worden, dat de omstandigheden, waaronder een groot deel van de werklieden hun arbeid verrichten, hen evenzeer bloot stelt aan ziekte, als zij, die bij de politie of de brandweer dienst doen. Gewezen zij slechts op hen, die aan regen en koude en hen, die voortdurend aan groote hitte zijn blootgesteld;

2°. De loonen, die de meeste werklieden genieten, zijn niet zóó hoog, dat zij vooral bij langdurige ziekte, een deel daarvan kunnen missen onder omstandigheden, waarin de behoeften grooter zijn dan gewoonlijk en dit klemt temeer voor diegenen onder hen, wier verdiensten gewoonlijk hooger zijn dan het loon, waarover het ziekengeld wordt berekend. Het hiertegen aan te voeren argument, dat tegen deze mindere verdienste verzekering mogelijk is, mag niet te zwaar wegen... .;

3°. Er ligt een gevaar in om den werkman het zich als ziek