is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangeven te bemoeilijken; het is niet alleen in het belang van den werkman, maar ook in dat der Gemeente krachtige en gezonde werklieden te hebben en om dat te bereiken is het beter een ziekte met hare gevolgen te voorkomen door behoorlijke behandeling, dan den werkman een prikkel te geven zich gezond te houden, wanneer hij beter deed zich ziek te melden;

4°. In een der artikelen is de gezondheids-toestand van den werkman opgenomen als een der omstandigheden, waarmede rekening gehouden wordt bij loonsverhooging. Hierin ligt een middel om simulatie tegen te gaan. In art. 48 wordt bovendien nog het voorwenden van ziekte als een ernstig vergrijp gekenmerkt."

Niettegenstaande dit alles stelde de Commissie niet voor uitkeering van het volle loon als ziekengeld onder alle omstandigheden, omdat gebleken was, dat simulatie nog voorkwam. B. en W. van de hoofdstad waren het met de hoofdambtenaren eens, maar voor de meerderheid van den raad wogen vooral deze argumenten: 1°. waarom onderscheid gemaakt tusschen ambtenaren en werklieden, 2°. in tijden van ziekte heeft de man en zijn gezin eer meer dan minder noodig en 3°. dat de simulatie van grooten omvang zou zijn, is bij gemis aan cijfers niet gebleken, om het artikel aan te nemen, zooals het thans luidt.

In vele gemeenten is het voorbeeld, door den Amsterdamschen raad gegeven, niet gevolgd. In Den Haag b.v. overwon de simulatievrees. De eerste week wordt 50 % van het loon vergoed, daarna gedurende 13 weken het volle loon en dan 13 weken 70%, althans aan vaste en tijdelijk aangestelde werklieden met minstens één dienstjaar; voor de overige geldt een andere regeling.

Door de eerste dagen na ziekmelding half ziekengeld uit te keeren meent men de simulatie 't best te kunnen bestrijden. Ernstige ziekten zijn niet te simuleeren, doch gemakkelijker al die gevalletjes, erupties enz. van een paar dagen. Komt de gemeentearts controleeren, dan is het herstel al vaak ingetreden. Dat de gemeentewerkman bij ziek-zijn geen inkomsten kan derven, wordt toegegeven, zoodat dan ook bij ziekten van eenigen langeren duur het volle loonsbedrag wordt uitgekeerd. Soortgelijke regeling bestaat te: Alkmaar, Haarlem, Maastricht, Dordrecht.

Er zijn evenwel nog verscheidene gemeenten, die nooit het volle loon als ziekengeld uitkeeren. Het ziekengeld vangt aan en blijft op 70 % of 75% of vier vijfden van het gewone loon. (Hilversum, Maastricht, Utrecht, Zutfen).