is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schaffing ontstaan. Toen kwamen arbeiders en landbouwers bijeen

om over werkverschaffing te spreken. Ieder der aanwezigen stortte f 2 50 voor eventueel verlies. Die geen aandeel van ƒ 2.50 nam, werd niet tot de werkverschaffing toegelaten. 46 aandeelen werden genomen. De gemeente besloot ƒ0.15 per bundel vlas subsidie te geven, mits het vlas buiten de gemeente gekocht werd. Er werd 500 bundel vlas gekocht, zoodat men zeker was van ƒ115 aan aandeelen en ƒ 75 gemeente-subsidie. Nu voor eventueel verlies gezorgd was, boden eenige gegoede ingezetenen renteloos het kapitaal aan. Hoewel de hier gevolgde wijze van werkverschaffing niet loonend is, worden daardoor in den winter

deze wijze van hulp verleenen vindt alleen plaats tusschen

1 Dec. en 1 Maart — velen van de armenkassen teruggehouden.

Ook te Westdongeradeel wordt deze soort van werkverschaffing niet door de gemeente zelf beheerd, maar wordt subsidie verstrekt aan particulieren of vereenigingen, die onbewerkt vlas aankoopen met het doel dit door werkloozen te doen verwerken. De gemeente verbond daaraan in 1905 de voorwaarde, dat het vlas met de v an oudsbekende braak- en slijpbraak en niet met de braakmachine

mag worden bewerkt.

Ook de gemeente Zuidhorn liet vlas schoonen in tijden van

werkloosheid tegen ƒ0.50 per bundel.

In Dantumadeel wordt in de maanden December, Januari en Februari werk verschaft door vlasbraken met steun van gemeentewege. Van 1905/1906 waren daarbij totaal 100 a 110 arbeiders betrokken.

J)e gemeente Oostdongeradeel verschaft bedrijfskapitaal aan een algemeene werkliedenvereeniging tot werkverschaffing. Deze bestaat bijna uitsluitend in het bewerken van ruw vlas. Van 1905/1906 waren daarbij 126 man betrokken. Het loon bedroeg rfc ƒ0.75 per dag. De totale uitgaven wijzen over die periode een cijfer aan van ƒ12810.925, terwijl de ontvangst-cijfers waren ƒ10682.94.

Ook te Smallingerland bestaat de werkverschaffing uit vlasbraken.

De overige genoemde voorbeelden van werkverschaffing zijn

minder algemeen.

Meppel laat in haar -werkinrichting, die in 1856 met een kapitaal van ƒ 3500 werd opgericht, brceuwwerk en stroohulzen maken. Het aantal arbeidenden bedraagt ongeveer 50, voornamelijk vrouwen.