is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vele gemeentebesturen beschouwen als werkverschaffing het sneeuwopruimen. Dit bepaalt zich meer tot de enkele zeer groote gemeenten. In de provincie vindt men dikwijls op de gemeentebegrooting een bedrag uitgetrokken voor het onderhoud der ijsbanen. Men gaat dan waarschijnlijk van de overweging uit, dat het onderhoud van deze verkeerswegen in dit jaargetijde evenzeer tot de taak der gemeente behoort, als het onderhoud der gewone straten en wegen. Zoo is b.v. de opvatting te Haarlem. Edam stelde er in het afgeloopen jaar ƒ300 voor

beschikbaar, enz.

Vaak komt het vooral voor, dat de gemeente werkverschaffing vanwege particulieren steunt door dezen gratis een gebouw of

lokalen beschikbaar te stellen.

De gemeente Amsterdam deed dit meer dan eens b.v. 1892;9ö het oude tuchthuis op de Heiligenweg, 1894/95 het oude BuitenGasthuis, beide malen om de werkverschaffing door wijlen P. W. Jansen opgezet, te steunen. Ook de gemeente Utrecht staat daartoe aan eene commissie enkele lokalen van het Militair Logement af.

C. Ontginning en grondverbetering.

Van de velerlei wijzen van werkverschaffing wordt het ontginnen of verbeteren van woesten grond afzonderlijk behandeld; èn omdat het zoo veelvuldig voorkomt èn omdat het die werkverschaffing is, welke nog het meest aan den eisch van productief

te zijn, beantwoordt.

In bijna alle provinciën van ons vaderland wordt dit middel om de werkloosheid te bestrijden, aangewend; zoover ik heb kunnen nasporen in meer dan vijftig gemeenten; nu eens door de gemeente zelf, dan weer gesteund door eene gemeentelijke

subsidie.

In 1896 en '97 ontving de gemeente Havelte eene rijkssubsidie van ƒ5250, waarvoor onder meer werk werd verschaft. Van 1 Jan. tot 13 April en van 1 Dec. tot 31 Dec. werden ± 60 personen aan het diepspitten gezet. Hiervoor werd ƒ1.25 per 100 □ M. betaald. In 1897 werden 50 menschen van af 1 Jan. tot en met 30 April en gedurende den maand Dec. aan het diepspitten gezet. Toen werd echter ƒ1.10 per 100 □ M. betaald. In 1898 werkten van 17 Jan. tot 4 April en in Dec. wederom