is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingerichte arbeidsbeurs kan bevorderlijk zijn aan voorkoming van werkloosheid.

Dat hierbij een gemeentebelang in hooge mate betrokken is, toonde Mr. P. J. M. Aalberse in den Leidschen Raad aan, toen daar den 7^" October 1904 een adres van den Christelijken Bestuurdersbond in behandeling kwam, waarbij om geldelijken steun voor de door dien Bond opgerichte arbeidsbeurs gevraagd werd. „Na al hetgeen", zoo betoogde Mr. Aalberse, „in de laatste jaren zoowel in als buiten ons land over arbeidsbeurzen m het algemeen en voor gemeentelijke arbeidsbeurzen in het bijzonder gesproken en geschreven is, kan ik kort zijn in mijne toelichting, waarom deze zaak is van groot gemeentebelang. Het doel van arbeidsbeurzen is om werkzoekenden en werkgevers bij elkaar te brengen op gemakkelijke wijze, die allerlei chicanes buitensluit. Op het oogenblik moet de patroon, die werkkrachten zoekt, dit doen door middel van eene advertentie of langs anderen weg; er komt een groote toeloop, wat ook voor de menschen, die zich aanbieden niet de aangenaamste wijze van werkverkrijging is. Maar erger nog is de toestand voor hen, die werk zoeken; zij kunnen rondgaan; vaak moeten zij trekken van de eene stad naar de andere om werk te zoeken en dikwijls is dit voor velen de eerste stap op den verkeerden weg, die leidt naar landloopenj en daarover naar erger dingen. Reeds op dien grond is de oprichting van eene dergelijke beurs waarop men gemakkelijk kan nagaan of er werk wordt gevraagd of aangeboden van zeer groot belang. Men heeft hier en daar getracht in die behoefte door particuliere instellingen te voorzien, maar het zal bekend zijn tot welke groote misbruiken zulke particuliere instellingen aanleiding hebben gegeven.

Ik wil niet wijzen op een bureau hier in de stad, waar men dienstboden kan huren, maar waar aan den anderen kant van de deur een allerschandelijkst bordje staat. Ik wijs er slechts op om aan te toonen, dat dergelijke particuliere bureaux groote schaduwzijden hebben. Dit is nog sterker uitgekomen bij eene enquête in 1895 door het Handelsministerie in Pruisen gehouden. De uitslag daarvan was, dat er in Pruisen alleen ruim 5000 van dergelijke particuliere bureaux waren. 632 daarvan werden gedreven door personen, die vroeger al eens door een strafrechter veroordeeld waren; 376 wegens diefstal, heling en bedrog; 109

wegens mishandeling; 25 wegens koppelarij, terwijl 345 andere

& 17