is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\w

grootte heeft. Beantwoordt aan deze laatste het punt A in de figuur, dan geeft A B de temperatuur aan. Blijkens de figuur zjjn er voor sommige waarden van het volume twee antwoorden op de vraag.

I)e fouten die bij de metingen begaan zijn, zullen zich in de figuur verraden door kleine afwijkingen van een geleidelijken loop, welke de kromme lijn vertoont als zij door al de punten getrokken wordt, die de waarnemingen voorstellen, afwijkingen die men meent, dat niet aan de werkelijkheid kunnen beantwoorden. Men trekt in dit geval de kromme lijn zoo, dat zij, zoo geleidelijk mogelijk loopende, zich tevens zoo nauw als het kan aan al de gevonden punten aansluit, zonder door alle te gaan. .Natuurlijk zullen daarbij de punten deels aan de eene, deels aan de andere zijde der lijn moeten liggen. Men kan op deze wijze door een graphische voorstelling op fouten in do metingen opmerkzaam worden gemaakt, maar natuurlijk heeft men zorg te dragen dat de kromme lijn zich van geen der punten verder verwijdert, dan overeenkomt met den graad van nauwkeurigheid dien men aan elke meting meent te moeten toeschrijven.

I)e gedaante der lijn van Fig. 4 maakt het waarschijnlijk, dat liet bij 12°,7 gemeten volume iets te klein is (ver#. de tabel van blz. (i).

11. Stijgende en dalende lijnen. Maxima en minima.

Wanneer met het toenemen van de onaf hankelijk veranderlijke ook de functie aangroeit, krijgt men bij de graphische voorstelling een naar de rechterzijde stijgende lijn. Daarentegen zal de lijn daten, als de functie afneemt, terwijl do onafhankelijk veranderlijke aangroeit. Van het eerste ziet men voorbeelden in Fig. 5, 6 en 7, van het laatste in Fig. 8, 9 en 10. Zooals gewoonlijk,' is in deze figuren do onafhankelijk veranderlijke voorgesteld door stukken op de as O X.

Neemt men op die as een aantal punten A, /ƒ, f, die op gelijke afstanden van elkaar liggen, trekt men de ordinaten A <(, li b, ('c, Dd, en vervolgens de lijnen a e, b ƒ, cg (Fig. 5 en 6) of be, c f, dg (Fig. 8), evenwijdig aan de ./--as, dan zullen de stukken b e, c f, dg (Fig. 5 en 6) of a e, b /', er/ (Hg. 8) de veranderingen voorstellen, die de functie ondergaat