is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- ftb

voerstralen /•'/' en die naar het raakpunt getrokken

\s 01 den. De normaal /> li deelt den hoek tusschen de voerstralen middendoor.

Fig. 17.

De ellips is het meest gekromd aan de uiteinden van de groote, liet minst aan die van de kleine as.

S Ui. Eenzijdige uitrekking en saniendriikking van figuren. Men kan elke vlakke figuur een dergelijke vorm¬

verandering doen ondergaan als die, waardoor wjj uit een cirkel een ellips kregen.

Te dien einde trekken wij in het vlak der figuur een rechte

lijn O A (Fig. 18), laten uit de

verschillende punten /', (,), enz. deifiguur loodljjnen PA, (J H. enz. op O X neer, en nemen op deze loodljjnen nieuwe punten p, q, zoodat

Fis. 18.

_ Bq _ AP BQ

ding te verkleinen. De lengte van ljjnen evenwijdig aan O X blijft onveranderd.

Zulk een vormverandering kan een eenzijdige samendrukking genoemd worden. Omgekeerd krjjgt men P Q... uit pi/... door een eenzijdige uitreiking

Een voorbeeld van deze gedaanteveranderingen doet zich bjj de graphische voorstelling van een functie voor. Men kan daarbij, zooals wjj zagen, de lijnen die de eenheden voor de veranderlijke grootheden zullen voorstellen, willekeurig kiezen. Heeft

is. De punten p, q, enz. bepalen de nieuwe figuur.

Men kan zeggen dat men deze uit de oorspronkelijke gekregen heeft door alle afmetingen lood¬

recht op O ,\ in dezelfde verhoulengte van lijnen evenwijdig aan O X