is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fis

h'ig. 58.

een figuur worden aangegeven, wanneer men / door de abscissen en s door de ordinaten voorstelt. Aan elk paar hy elkaar behoorende waarden van / en s beantwoordt een punt in de figuur en de rechte of kromme lijn die door de aldus verkregen punten gaat, bepaalt den aard der beweging. NV ij kunnen de as der abscissen en die der ordinaten nu de as van de tijden en die van de wegen noemen en ze in de figuur door de letters 7' en S onderscheiden.

(i. Gelijkmatige beweging. Daar bij deze beweging in achtereenvolgende gelijke tijden de afstand s telkens met

netzeltde bedrag toeneemt, moeten in de graphische voorstelling de veranderingen van de ordinaat evenredig zijn met die van de abscis; een gelijk matige beweging wordt dus door een rechte lijn voorgesteld.

Fig. 53 stelt een beweging voor, bij welke s op den tijd / = () reeds de waarde O A heeft. De verplaat¬

sing is naar de positieve zijde gericht, zoodat .v aangroeit.

Stelt /) q de tijdseenheid voor, dan is het verschil s u van i i •

<ie ordinaten p r en q s de aangroeiing van s per tijdseenheid, dus de maat van de snelheid. Naarmate deze grooter is zal de lijn een grooteren hoek met de as dei-

tijden maken.

Is voor / = () ook .v 0, dan gaat de lijn door den oorsprong van de coördinaten.

Fig. 54 heeft betrekking op" het geval dat de afstand s. die on den

Kijf. :,4.

I ii(! / O (Ie vvn;iiyIn

O A heeft, afneemt. Op den door O li vooro-estelrlen tiid

wordt .s- —0; het bewegelijke punt bereikt dan het punt der baan, van waar al' s wordt gerekend.

Men kan de graphische methode toepassen om een beeld te K-even van dc beweging van een aantal lichamen die zich lan^s