is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fij» 64.

of op een voortgeschoven papierblad of' strook, merken aan te brengen, die aan bepaalde tijden beantwoorden, worden ehronographen genoemd.

§ 00. Andere methode om een graphische voorstelling van den val van een lieliaain te krijgen. Een schrijfstift die aan het uiteinde van een trillende veer is bevestigd, bevindt zich, zoo lang deze aan zich zelf wordt overgelaten, in het punt O (Fig. (>4), den „e ven wichtsstand", en gaat, als hij

na een verplaatsing tot in .1 wordt losgelaten, langs de horizontale lijn .1 li heen en weer. ITij is voortdurend in aanraking niet een verticale plaat, die in de richting I' O kan vallen; op die plaat zou de liju 01' worden geteekend, wanneer de stift gedurende het vallen in rust was. Worden echter de stift en de plaat beide bewogen en wel zoo, dat de val begint op het oogenblik waarop de stift in A wordt losgelaten, dan krijgt men de lijn A Cf) K. De afstanden tussehen de punten </, b, c, */, waar deze O I' snijdt, zijn de wegen die de plaat heeft afgelegd tussehen de achtereenvolgende oogenblikken waarop de schrijfstift door zijn even wichtsstand gaat. Daar deze oogenblikken even ver van elkaar liggen, moeten, zooals uit de wet van den

vrijen val (ij 54,//) kan worden afgeleid, // /. /. .1 1 i i: i

(t b, i> r, c (/ een rekenkundige reeks vormen.

Aan de gedaante van de lijn kan men nog zien dat de trillende veer zich hoe langer hoe minder van zjjn evenwichtsstand verwijdert.

§ 61. Snelheid bij een niet gelijkmatige beweging. Hij

een dergelijke beweging spreekt men vooreerst van de gemiddelde snelheid gedurende een zeker tijdsverloop en in de tweede plaats van de snelheid op een bepaald oogenblik.

Onder de gemiddelde snelheid verstaat men de snelheid die het lichaam bij een gelijkmatige beweging had moeten

féo{d