is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V voorgesteld. Daaruit vindt men gemakkelijk dat de gemiddelde versnelling van de projectie in den tjjd r, die de richting

van ij d en de grootte heeft, de projectie der gemiddelde versnelling van liet langs de kromme lijn gaande punt is. Dezelfde betrekking moet dus ook tusschen de limieten van deze gemiddelde versnellingen, <1. w. z. tusschen do versnellingen op een bepaald oogenblik, bestaan. Wordt deze versnelling voor liet eene punt door P 11 aangegeven, dan wordt zij voor bet andere door p h voorgesteld.

Hieruit volgt nu eindelijk dat wanneer men den vector P ][ in de componenten l'K en P X, evenwijdig aan de coördinaatassen ontbindt, deze de versnellingen der projectiën van liet beschouwde punt voorstellen.

In overeenstemming met de spreekwijze dat bet lichaam de bewegingen in do richtingen van O A en O )' tegelijk uitvoert, zeggen wij ook dat bet de versnellingen P K en P X tegelijk heeft.

In liet algemeen, wanneer men zegt dat een lichaam twee of meer versnellingen tegelijk heeft, bedoelt men daarmee dat men door deze versnellingen naar den voor vectoren geldenden regel niet elkaar samen te stellen, tle werkelijke versnelling krijgt.

liet zal yoen moeite kosten, het bovenstaande uit te breiden tot de beweging langs con willekeurige lijn in de ruimte; men kan dan op drie onderling loodrechte eoördinaatassen projeeteeren.

S 74. Beweging van een lichaam dat aan uitwendige in vloeden onttrokken is. Tot nog toe word alleen over de waarneming en beschrijving van bewegingen gesproken. De natuurkundigen wenschen echter ook de oorzaken van de plaatsverandering der lichamen op te sporen, of' althans na te gaan hoe deze van verschillende omstandigheden afhangt.

Wie een papiersnippertje ziet opstijgen naar een daarboven geplaatste, met een zijden lap gewreven en daardoor f/eëlee friseerde glazen staaf, zal in de aanwezigheid van deze laatste de oorzaak zien van de beweging van het voorwerpje; hij zal zeggen dat dit door de staaf wordt (KDif/etrokken. Wel is dit niet meer dan een spreekwijze, maar zij heeft 't voordeel, de aandacht te vestigen op het