is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door er het eono einde van een spiraal veer aan te bevestigen en aan het andere einde daarvan met de hand te trekken. De mate van uitrekking van de veer bepaalt dan klaarblijkelijk de kracht waarmee hij op liet lichaam werkt. Hebben wij r.;; twee gelijke veeren, en trekken wij eerst met de eene en dan met de andere aan hetzelfde lichaam, dan wordt dezelfde uitwerking op dit laatste verkregen als bij de twee proeven de uitrekking der veeren even groot is. Men ziet hieruit hoe twee krachten die volgens het tweede kenmerk gelijk moeten heeten, het ook zijn volgens het eerste kenmerk.

Bevestigen wij de twee veeren aan hetzelfde punt van een lichaam, maar zoo dat zij dit naar tegengestelde zijden trekken, dan blijft het lichaam in rust, als de veeren evenveel worden uitgerekt. Daaruit blijkt dat twee krachten die volgens het tweede kenmerk even groot zijn, het ook zijn volgens het derde kenmerk.

Het is duidelijk dat het eerste en het derde kenmerk alleen van toepassing zijn op krachten die op eenzelfde lichaam (of op gelijke lichamen) werken, terwijl het tweede ook kan dienen voor krachten waaraan verschillende, ongelijke lichamen worden onderworpen

De bovengenoemde proeven niet spiraalveeren geven nog aanleiding tot een paar opmerkingen.

In de eerste plaats kan men de veer in omgekeerden stand gebruiken, zoodat het uiteinde waaraan men eerst met de hand trok, aan het lichaam wordt bevestigd. Als dan aan de veer zoo sterk wordt getrokken, dat hij evenveel wordt uitgerekt als de eerste maal, is ook de uitwerking op het lichaam waaraan hij is vastgemaakt weer dezelfde. De veer trekt dus aan dit lichaam even sterk als bij de eerste proef, zoodat wij mogen besluiten dat een uitgerekte veer (en hetzelfde geldt van een uitgerekten draad) zich naar weerszijden met dezelfde bracht tracht samen te trekken.

Verder bedenken wij dat, wanneer wij een kracht F (Fig. 73) laten werken op het uiteinde 1i van de veer A B, die aan een onbewegelijk lichaam A is vastgemaakt, het gedeelte B van de veer aan twee tegengestelde krachten