is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ffe J

atol nu «lat wij een aantal lichamen, h.v. stukken koper liehben, van hetzelfde volume en waartusschen wij in geen enkel opzicht een verschil kunnen waarnemen. Wanneer wij (eze beurtelings in het bakje brengen, krijgen wij telkens dezelfde uitrekking, zoodat de verschillende stukken ook <>vïjke gewichten hebben. Wanneer wij verder achtereenvolgens

Vii ■enZ' koperstlll<1<en 'n ,K>t bakje plaatsen, wordt de uitrekking hoe langer hoe grooter. Wij stellen ons voor - en Ml kunnen dit doen zonder tot eenige tegenstrijdigheid te ()>iu 11 <|,it de krachten waardoor in deze gevallen de veer is uitgerekt, tot elkaar staan als 1, 2, 3, enz. Daar het \ oi (ti (ijkt dat een stuk koper, waarvan het volume 2 of d maal zoo groot is als dat van een der bovengenoemde stukken, dezelfde uitwerking heeft als 2 of 3 van deze laatste, stellen wij het f/ewicht van lichamen die uit dezelfde stof bestaan evenredig niet hint volume.

Het zal nu duidelijk zijn hoe men met behulp van de spiraalveer de verhouding van verschillende gewichten en ook van andere krachten kan bepalen, en ook alle in een bepaalde eenheid kan uitdrukken.

Als eenheid van kracht nemen wij voorloopig het gewicht van een kubieken centimeter water bij 4 C., d. w. z. bij < e temperatuur waarbij een hoeveelheid water het kleinste volume heeft (§ <>). Wij noemen die eenheid het gewicht \an een gram, of kortweg een gram.

Met behulp van de tabel van § 0 kunnen wij gemakkelijk iet gewicht van een cm3 water van een andere temperatuur berekenen. Bij verwarming van 4J tot 10° wordt voor een bepaalde hoeveelheid water het volume maal grooter. Daar het nu gebleken is dat het gewicht van een lichaam J; 00f)l ';?nderf als men het verwarmt> 1110et het gewicht van 0,099877 Cln' wat01' van 10 noS altlJd een gram zijn; hieruit

volgt dat 1 cm3 dan ' — 0 99975 o-mm weno-f

J,000124 — o giam weegt.

Om nu b.v. het gewicht van een stuk lood in de gekozen eenheid uit te drukken hebben wij slechts na te gaan hoeveel