is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jlcb

nog niet toereikend om dezelfde uitwerking bij het tweede lichaam te hebben. Dan zal dit laatste zich nog van het middelpunt verwijderen, en daarbij het eerste meesleepen over het middelpunt heen, zoodat ten slotte beide lichamen naar die zijde gaan, waar liet tweede geplaatst was.

Het kan evenwel ook voorkomen dat als het koord, meer en meer gerekt wordende, een spanning heeft gekregen, die voldoende is om het eene lichaam in een cirkel te doen loopen, die spanning ook juist het andere lichaam op standvastigen afstand van het middelpunt kan houden. Dan zullen beide lichamen op de staaf in rust blijven.

c. Men kan een lichaam ook dwingen in een cirkel rond te gaan , wanneer men liet aan de binnenzijde van een op een horizontaal vlak aangebrachten cirkelvormigen opstaanden rand plaatst en het dan een tangentiale snelheid geeft. Hoe hierbij de tegenstand van den rand de centripetale kracht is, en hoe die tegenstand wordt opgewekt, zalmen gemakkelijk inzien.

Wanneer iemand over een horizontaal vlak in een cirkel rondloopt drukt hij met zijn voeten dit vlak naar buiten;

Fig. uo. dientengevolge ondervindt hij van het vlak

cle noodige naar het middelpunt gerichte kracht.

d. Aan een verticale kolom A B (Fig. 90), die om zijn eigen as kan wentelen, is de stang A M, die aan liet benedeneinde den bol jlƒ draagt, draaibaar in A bevestigd, zoodat hij zich in het vlak CA M kan bewegen. Staat de as A li stil, dan li«rt

* ,

M tegen A li aan; begint vervolgens de wenteling van A li, dan krijgt het middel-

r\ 1 nnn on/il IwawI .... 1. 1 _.1 1 i r < x

punr \an den bol een snelheid loodrecht op het vlak MA C. De bol tracht zooveel mogelijk in de richting van die snelheid voort te gaan, wat hij echter niet kan doen zonder zich verder van A li te verwijderen, zonder dus tevens te stijgen. Wanneer de snelheid om de verticale as standvastig is, neemt AM een vasten stand met betrekking tot :lie as aan, zoodat M een cirkel beschrijft met Ctotmid-