is toegevoegd aan uw favorieten.

Beginselen der natuurkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dc eenheid van arbeid in het C-G-S-stelsel is de arbeid dien wij doen, wanneer de kracht 1 dyne en de verplaatsing 1 cm bedraagt; men heeft aan die eenheid den naam van erg gegeven.

P^en andere veel gebezigde eenheid is de kilogrammeter; de/e behoort bij het gewicht van een kilogram als krachtseenheid en den meter als lengte-eenheid.

Men zal gemakkelijk vinden dat een kilogrammeter met 981 x 10:' ergen gelijk staat.

In aansluiting aan de definitie van arbeid en den regel voor de bepaling van de grootte daarvan valt nog het volgende op te merken.

o. In het dagelijksch leven wordt het woord „arbeid" gebruikt om allerlei lichamelijk of geestelijk werk aan te duiden, meestal zonder dat liet mogelijk is, een bepaald getal voor de grootte daarvan aan te geven. Men kan dit alleen doen bij sommige werkzaamheden van eenvoudigen aard. Als b.v. een werkman een last tot op zekere hoogte moet opvoeren, ligt het voor de hand zijn werk evenredig met het gewicht van den last te stellen, en kan men het ook evenredig met de hoogte rekenen wanneer de omstandigheden van dien aard zijn, dat het telkens evenveel inspanning vereischt om den last weer een meter verder op te heffen. In dergelijke gevallen is dus do arbeid in den physischen zin van het woord de maat voor het werk dat er gedaan wordt.

b. Volgens de definitie wordt de arbeid bepaald door de grootte van de kracht en de lengte van den afgelegden weg. In hoe langen tijd de weg wordt doorloopen, komt er niet op aan; de arbeid is dezelfde, onverschillig of een bepaalde afstand met groote of kleine snelheid wordt afgelegd.

c. Verder is er uitdrukkelijk sprake van de grootte der kracht die men uitoefent. Wanneer men b.v. een lichaam van het gewicht P naar boven drijft met een kracht Kdie grooter dan P is (zoodat de beweging versneld wordt), dan is de verrichte arbeid bij een hoogte s niet Ps, maar Ks.

d. Eindelijk volgt uit de definitie dat, wanneer men den

ƒ/ft